Εδώ θα βρείτε τις προκηρύξεις προσφορών που αφορούν το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Οι δημοσιεύσεις αυτές θα βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μας εντός λίγων ημερών απο την ημέρα δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εκεί όπου είναι αναγκαίο.

Επισημαίνουμε οτι, επίσημο κείμενο σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί μόνο οτι δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εαν αποφασίσετε να υποβάλετε προσφορά προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, συνιστούμε όπως μελετήσετε το επίσημο κείμενο, καθώς και όλες τις σχετικές οδηγίες.

Πρακτικά 1ης Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Μίνι Διαγωνισμό ΜΔ2-2021