ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέσα στο πλαίσιο των πολλαπλών δραστηριοτήτων του και πέραν της διεκπεραίωσης των καθημερινών δικαιοπραξιών στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, διεξάγει διάφορα μεγαλεπήβολα αναπτυξιακά έργα.

Τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνουν μεγάλης έκτασης νέα έργα πληροφορικής, αναβάθμισης και επέκτασης υφιστάμενων υποδομών, συλλογής στοιχείων / δεδομένων και εισαγωγής τους στις βάσεις δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.) , κ.α. Παράλληλα, υλοποιούνται διάφορα άλλα έργα, όπως το έργο της επαναχωρομέτρησης και η επανασχεδία​ση και αναβάθμιση όλων των χαρτογραφικών σειρών που διαθέτει το Τμήμα.

«Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, έχει ενταχθεί στις εργασίες του Τμήματος το μεγαλεπήβολο έργο της αυτοματοποιημένης Γενικής Εκτίμησης. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί τρεις αυτοματοποιημένες Γενικές Εκτιμήσεις (2013, 2018 και 2021) και η εργασία αυτή θα διενεργείται κάθε τρία χρόνια. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο αυτό έχει καταγραφεί και εκτιμηθεί όλη η ακίνητη περιουσία που ανήκει στο Κράτος.»