ΚΛΑΔΟΙ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρ​ομετρίας είναι διαχωρισμένο σε έντεκα επίσημους Κλάδους: