Ευρωπαϊκή Ένωση / Οργανισμοί

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκπροσωπεί την Κύπρο στους πιο κάτω Οργανισμούς:
1. EUROGEOGRAPHICS 

Ο EuroGeographics (www.eurogeographics.org), είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος εκπροσωπεί τους Χαρτογραφικούς και Κτηματολογικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Ο οργανισμός Eurogeographics αντιπροσωπεύει τις Εθνικές Χαρτογραφικές Υπηρεσίες 46 χωρών της Ευρώπης και σ’αυτόν είναι μέλη 63 συνολικά οργανισμοί. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) είναι μέλος του οργανισμού και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του (ομάδες εργασίας, δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συνέδρια κλπ). Το ΤΚΧ συμμετέχει επίσης σε πέντε πανευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων καλύπτοντας ολόκληρη την Κύπρο με τα επίσημα γεωγραφικά ονόματα και γεωχωρικά δεδομένα. Οι βάσεις αυτές ενημερώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς.

Ο οργανισμός  συμμετέχει και εκπροσωπεί τους πλείστους φορείς που είναι υπεύθυνοι για γεωδαιτική έρευνα, τοπογραφική χαρτογράφηση, κτηματολογικές έρευνες και καταγραφή γης στον γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης, παρέχοντας οφέλη για καθένα, ανεξάρτητα από τις γεωγραφικές, τεχνικές, πολιτικές, οργανωτικές, γλωσσικές και επιχειρηματικές παραμέτρους στις οποίες λειτουργούν.

Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού και συμμετέχει ενεργά  σε όλες τις συναντήσεις, παρουσιάσεις, προγραμματισμό, παρακολούθηση, προβολή και αποφάσεις.

Ο οργανισμός υποστηρίζει το κοινό συμφέρον εκπροσωπώντας όλα τα μέλη του, διατηρώντας δίκτυα που βοηθούν τα μέλη του να βελτιώσουν τις δυνατότητες και το ρόλο τους και διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη χρήση των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών τους. Παρέχει ένα μόνο σημείο επαφής, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να επωφεληθούν από τη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη, τα προϊόντα και τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

2. European Land Registry Association Το European Land Registry Association είναι ένας Πανευρωπαϊκός Οργανισμός στον οποίο εκπροσωπούνται διάφορα Κτηματολόγια από χώρες της Ευρώπης. Στόχος του είναι η περαιτέρω ανάπτυξη αλλά και η εμπέδωση του ρόλου που έχουν να διαδραματίσουν τα Κτηματολόγια της Ευρώπης, στην ανάπτυξη του τομέα γης αλλά και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.
3. Permanent Committee on Cadastre – PCC Το Permanent Committee on Cadastre είναι ένας Πανευρωπαϊκός Οργανισμός στον οποίο εκπροσωπούνται διάφορα Κτηματολόγια από χώρες της Ευρώπης.  Στόχος η διαλειτουργικότητα μεταξύ Συστημάτων Πληροφοριών Γης και η ενοποίηση διαδικασιών των Ευρωπαϊκών Κτηματολογίων, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε νομικό επίπεδο.  Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το 2012, το Τμήμα, είχε την προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίων στην Κύπρο.  Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας έγινε εφικτή για πρώτη φορά, η συμφωνία και υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των οργανισμών EULIS, EUROGEOGRAPHICS, PCC, και τέθηκαν κάτω οι βάσεις συνεργασίας τους (η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα), παίρνοντας τα εύσημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. European Land Information Service – EULIS Το European Land Information Service είναι ένας Πανευρωπαϊκός Οργανισμός στον οποίο εκπροσωπούνται διάφορα Κτηματολόγια από χώρες της Ευρώπης και στόχο έχει τη παροχή νομικής και γεωγραφικής πληροφόρησης προς το κοινό και εξειδικευμένους χρήστες, μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα η-Υπηρεσιών.  Στο πλαίσιο του προγράμματος “e-Justice”, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες του “feasibility on the connection of Land Cadastres”, στο οποίο ο συγκεκριμένος οργανισμός αποτελεί πρότυπο υλοποίησης, με στενή συνεργασία με το “EU Working Party on e-justice issues (DG Justice E.E.)”.
5. Working Party on Land Administration – WPLA
Το Working Party on Land Administration εντάσσεται κάτω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με απώτερο στόχο τη βέλτιστη διαχείριση θεμάτων με επίκεντρο τη γη, καθώς και τις διάφορες κτηματολογικές διαδικασίες.

6. (I.S.C.G.M.) International Steering Committee for Global Mapping

Η Επιτροπή I.S.C.G.M. έχει δημιουργηθεί το 1996 στην Ιαπωνία με βασικό σκοπό την δημιουργία ενός Διεθνούς Πλαισίου συνεργασίας για να προωθήσει και συντονίσει την χαρτογραφία πάνω σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εργασίες της Επιτροπής εστιάστηκαν στη δημιουργία ψηφιακού Παγκόσμιου Άτλαντα μικρής κλίμακας. Ο Κλάδος Χαρτογραφίας παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής και ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Οι Ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, συμμετέχουν στην έκδοση του άτλαντα, μέσω του Πανευρωπαϊκού Χαρτογραφικού Οργανισμού EuroGeographics. Για τον σκοπό αυτό ο Κλάδος έχει συμβάλει με δεδομένα που περιλαμβάνονται στον ψηφιακό πανευρωπαϊκό άτλαντα EuroGlobal map. Η κάθε χώρα έχει δημιουργήσει τα δικά της δεδομένα, με βάση κοινά πρότυπα και προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί. 

7. International Cartographic Association

Μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από το Τμήμα προς τον Διεθνή Σύνδεσμο Χαρτογραφίας, το Τμήμα έγινε αποδεκτό από τον Αύγουστο του 2004 και έχει γίνει πλήρες μέλος του συνδέσμου με δικαίωμα συμμετοχής του σε όλες τις δραστηριότητες
8. EUROGI

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός EUROGI ιδρύθηκε το 1994 με στόχο να προωθήσει και να υποστηρίξει τη χρήση γεωπληροφοριών στην Ευρώπη. Στον οργανισμό αυτό, κάθε χώρα εκπροσωπείται από ένα αντίστοιχο εθνικό χαρτογραφικό οργανισμό (National Mapping Agency). Επιπρόσθετα, στον οργανισμό EUROGI συμμετέχουν διεθνείς και άλλοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως ο οργανισμός CERCO.

Το Τμήμα είναι ήδη μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού Eurogeographics και ως μέλος του οργανισμού αυτού, έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του οργανισμού EUROGI.

O οργανισμός EUROGI ασχολείται με θέματα καθορισμού προτύπων, θέματα στρατηγικής για ανταλλαγή και χρήση γεωπληροφοριών, νομικά θέματα διάθεσης γεωπληροφοριών, κ.λ.π.

Μέσα στα πλαίσια των εργασιών του, ο οργανισμός EUROGI οργανώνει συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος και λαμβάνονται αποφάσεις για την περαιτέρω προώθηση και εκμετάλλευση γεωπληροφοριών.

9. EUROSTAT

Ο Κλάδος Χαρτογραφίας συμμετέχει ενεργά στις εργασίες δημιουργίας της Πανευρωπαϊκής ψηφιακής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων GISCO (Geographical Information Database of the European Commission), σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και την υπηρεσία EuroStat. Ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα του χάρτη 1:100000 της Κύπρου έχουν ήδη ενσωματωθεί στη βάση GISCO. H βάση GISCO αναβαθμίζεται και ενημερώνεται με νέα δεδομένα, σε συνεργασία με όλους τους επίσημους χαρτογραφικούς και στατιστικούς οργανισμούς των χωρών που συμμετέχουν.

10. EuroSDR (European Organization for Spatial Data Research) πρώην OEEPE

Ο ΟΕΕΡΕ είναι ένας Πανευρωπαϊκός Οργανισμός που έχει δημιουργηθεί το 1953 στο Παρίσι κατόπιν εισηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας. Στόχοι του ΟΕΕΡΕ είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών στη Φωτογραμμετρία, με κοινή έρευνα και συνεργασία των χωρών μελών. Ο Οργανισμός ΟΕΕΡΕ, έχει αποφασίσει την αλλαγή του ονόματος του σε EuroSDR (European Organization for Spatial Data Research). Η πολιτική του Οργανισμού έχει αναθεωρηθεί επίσης έτσι ώστε να καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα έρευνας. 

11. I.H.O. (International Hydrographic Organization)

Ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (ΙΗΟ) έχει δημιουργηθεί και αρχίσει τις εργασίες του το 1921 με σκοπό την ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα και τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

12. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (I.S.P.R.S.)

Μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από το Τμήμα προς τον I.S.P.R.S., το Τμήμα έγινε αποδεκτό από τον Αύγουστο του 2004 και έχει γίνει πλήρες μέλος του συνδέσμου με δικαίωμα συμμετοχής του σε όλες τις δραστηριότητες. 
13. M.B.S.H.C. (Mediterranean and Black Seas Hydrographic Commission) 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας, μέλος της οποίας είναι και η Κύπρος, είναι ένας από τους Υδρογραφικούς Περιφερειακούς Οργανισμούς και αποτελείται από χώρες μέλη του Ι.Η.Ο. Οι στόχοι του είναι οι ίδιοι με αυτούς του Ι.Η.Ο. αλλά εφαρμόζονται πάνω σε περιφερειακό επίπεδο.