Σύστημα Πληροφοριών Γης

Ορισμός Σύστημα Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ)

Ο επανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων του με βάση τις πιο πρόσφατες ευέλικτες και σταθερές τεχνολογίες που παρέχουν πλούσια ενοποιημένη λειτουργικότητα, θα δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και νέες υπηρεσίες / δυνατότητες υπηρεσιών και θα συμβάλουν έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και σε νέους τομείς ανάπτυξης και στην φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η πιο πάνω προσέγγιση, ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «e-Government”.​

Αρχιτεκτονική ΣΠΓ

Το ΣΠΓ καλύπτει όλη τη Κύπρο και διαθέτει τη κύρια βάση δεδομένων μαζί με τους επαρχιακούς εξυπηρετητές που βρίσκονται στη Λευκωσία (ΕΚΓ Λευκωσίας, ΕΚΓ Κερύνειας, Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας), στη Λάρνακα (ΕΚΓ Λάρνακας,), στην Αμμόχωστο (ΕΚΓ Αμμοχώστου), στη Λεμεσό (ΕΚΓ Λεμεσού), και στην Πάφο (ΕΚΓ Πάφου). Το ΣΠΓ βασίζεται σε μια πολύπλοκη αρχιτεκτονική, από ένα δίκτυο εξυπηρετητών SUN με κεντρικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας (workstations) ή Unix emulators που στηρίζονται σε προσωπικούς υπολογιστές και μέσω των εξυπηρετητών /τερματικών Sunray. Οι εφαρμογές βασίζονται στο ArcGIS Pro και Oracle με Oracle forms.

Μέσω του ΣΠΓ ικανοποιούνται οι βασικοί στόχοι και εργασίες του Τμήματος οι οποίες, είναι:

Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με όλα τα δικαιώματα που διέπουν:

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΓ

Κτηματολογικό – καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Τμήματος που σχετίζονται με την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας μεταβιβάσεις, κληρονομιά, διαχείριση κρατικών γαιών, προσωπικές και πραγματικές δουλείες, περιορισμούς, πωλητήρια έγγραφα, αναγκαστικές πωλήσεις και άλλα. Περισσότερα

Εκτιμητικό – υποστηρίζει και συμπληρώνει όλες τις κτηματολογικές συναλλαγές καθώς και τις συναλλαγές που αφορούν το Κλάδο Εκτιμήσεων. Χειρίζεται αιτήσεις εκτιμήσεων ακίνητων όπως συμβουλευτικές, ειδικές, αναγκαστικής πώλησης καθώς και εκτιμήσεις για λόγους επίταξης και απαλλοτρίωσης από τη Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπλέον το Εκτιμητικό υποσύστημα υποστηρίζει διάφορα μοντέλα εκτίμησης για τη διενέργεια αυτοματοποιημένων εκτιμήσεων ακινήτων. Περισσότερα

Γεωγραφικό (GIS) – Yποστηρίζει αριθμό διαδικασιών /συναλλαγών όπως Διαχωρισμός Γης, Συγχώνευση, Αναπροσαρμογή συνόρων, εξαγωγή δεδομένων για παραχώρηση σε άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, υπολογισμός εμβαδού τεμαχίου κ.λ.π. Επιπρόσθετα, το Γεωγραφικό Υποσύστημα υποστηρίζει την παραγωγή κτηματικών σχεδίων και άλλων θεματικών χαρτών. Περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή της Ανάπτυξης του Συστήματος
Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ)

1987

Sedunary Report
1987

1993

Ετοιμασία Προδιαγραφών
1993

1995

Προκήρυξη Προσφορών – Υπογραφή Συμφωνίας
1995

1998

Ανάπτυξη του Σ.Π.Γ
1998

5 Ιουλίου 1999

Έναρξη Λειτουργίας ΣΠΓ (Κτηματολογικό/Εκτιμητικό/Γεωγραφικό)
5 Ιουλίου 1999

μέχρι το 2012

Ολοκλήρωση σταδιακής ένταξης νέων γεωγραφικών περιοχών στο ΣΠΓ
μέχρι το 2012

2014

Ετοιμασία Στρατηγικής Πληροφορικής ΤΚΧ
2014

23 Ιουνίου 2016

Λειτουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας “DLS Portal”
23 Ιουνίου 2016

1987

Sedunary Report

Τοn Μάρτιο του1987 υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση η πρώτη μελέτη από τον κ. Merv Sedunary με τον τίτλο Study into the Computerization of Land Records in Cyprus (Supported by the Commonwealth Fund for Technical Co-operation) η οποία έγινε γνωστή σαν Έκθεση Sedunary.

Αφού η Κυβέρνηση ενέκρινε την έκθεση Sedunary, προχώρησε στη συνέχεια στην υλοποίηση των εισηγήσεων της έκθεσης με την ανάκληση στην Κύπρο τετραμελούς ομάδας εμπειρογνωμόνων του οργανισμού SAGRIC για να αναλάβει την ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης.

Ο κ. Sedunary ηγήθηκε τετραμελούς ομάδας Αυστραλών εμπειρογνωμόνων του οργανισμού SAGRIC, που ήρθαν στην Κύπρο και μελέτησαν την υφιστάμενη δομή και λειτουργία των διαφόρων Κλάδων του Τμήματος, καθώς και τις ανάγκες του Τμήματος για αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών. Ο οργανισμός SAGRIC υπέβαλε στη συνέχεια ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο με τίτλο: Cyprus Land Information Project Strategic Plan, December 1989. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση και εισηγήσεις για ανάπτυξη στην Κύπρο Συστήματος Πληροφοριών Γης, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Τμήματος και άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων και ιδιωτικών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του στρατηγικού σχεδίου και της έρευνας που έκαναν οι εμπειρογνώμονες είχαν τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία των υπαλλήλων του Τμήματος οι οποίοι έδωσαν με πολύ αντιπροσωπευτικό τρόπο την εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και των υφιστάμενων διαδικασιών του Τμήματος τόσο από τεχνικής αλλά και από νομικής πλευράς.

1987

1993

Ετοιμασία Προδιαγραφών

Η Κυβέρνηση αποφάσισε στη συνέχεια, αφού ενέκρινε τις εισηγήσεις του οργανισμού SAGRIC που περιλαμβάνονταν στο στρατηγικό σχέδιο, να ζητήσει από τον οργανισμό αυτό την ετοιμασία προδιαγραφών και των απαραίτητων εγγράφων και όρων για προκήρυξη διεθνών προσφορών. Εμπειρογνώμονες του οργανισμού SAGRIC ήρθαν σε διάφορες περιόδους ακολούθως στην Κύπρο και αφού μελέτησαν με περισσότερη λεπτομέρεια επιτόπου όλες τις υφιστάμενες διαδικασίες, υπέβαλαν μια σειρά εγγράφων με γενικό τίτλο ‘Cyprus Land Information Project’, July 1990. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών του Τμήματος και λεπτομερείς προδιαγραφές για την ανάπτυξη στην Κύπρο του Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών Γης.

1993

1995

Προκήρυξη Προσφορών – Υπογραφή Συμφωνίας

Το Τμήμα αφού μελέτησε τις προδιαγραφές που ετοίμασε ο οργανισμός SAGRIC, τροποποίησε τα έγγραφα αυτά για να συνάδουν πλήρως με τις υφιστάμενες διαδικασίες του Τμήματος και τους κανονισμούς της Κυβέρνησης. Στη συνέχεια προκήρυξε διεθνείς προσφορές για την ανάπτυξη στο Τμήμα του Κυπριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης. Μετά από αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν και των επιδείξεων που παρουσιάστηκαν, στις οποίες είχαν εμπλακεί υπάλληλοι του Τ.Κ.Χ., του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και εκπρόσωποι του οργανισμού SAGRIC, η Κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει το έργο της ανάπτυξης του Συστήματος σε κοινοπραξία εταιρειών με επικεφαλής τη Δανέζικη εταιρεία “Datacentralen”. Στην απόφαση αυτή είχε ληφθεί υπόψη ο συνδυασμός της τεχνικής βαθμολογίας και του οικονομικού κόστους. Το έγγραφο συμφωνίας με τίτλο Agreement for the Development of an Integrated Land Information System υπεγράφη τον Απρίλη του 1995. Το έργο άρχισε να εκτελείται επίσημα από τον Σεπτέμβρη του 1995.

1995

1998

Ανάπτυξη του Σ.Π.Γ

Από τον Σεπτέμβρη του 1995 το Τμήμα συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες ανάλυσης των αναγκών του Τμήματος από το Σύστημα (System Requirements Analysis Phase) και στις διαδικασίες σχεδιασμού του Συστήματος (System Design Phase). Για το σκοπό αυτό το Τμήμα όρισε Λειτουργούς Συνδέσμους (Liaison Officers) οι οποίοι είχαν την ευθύνη να συγκεντρώνουν τις ανάγκες του Τμήματος, να αναλύουν τις υφιστάμενες διαδικασίες, να αξιολογούν οποιαδήποτε έγγραφα ετοιμάζονταν από την Κοινοπραξία-Datacentralen και γενικά να λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ του Τμήματος και της Κοινοπραξίας και επίσης με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.). Οι Λειτουργοί αυτοί βρίσκονταν σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Διευθυντή ‘Έργου (Δ.Ε.) και οποιεσδήποτε ανταλλαγές εγγράφων γίνονταν σε συνεργασία με το Τ.Υ.Π. 

1998

5 Ιουλίου 1999

Έναρξη Λειτουργίας ΣΠΓ (Κτηματολογικό/Εκτιμητικό/Γεωγραφικό)

5 Ιουλίου 1999

μέχρι το 2012

Ολοκλήρωση σταδιακής ένταξης νέων γεωγραφικών περιοχών στο ΣΠΓ

μέχρι το 2012

2014

Ετοιμασία Στρατηγικής Πληροφορικής ΤΚΧ

2014

23 Ιουνίου 2016

Λειτουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας “DLS Portal”

23 Ιουνίου 2016

Διασύνδεση ΣΠΓ με άλλες Οριζόντιες Εφαρμογές

Το “DLS-PORTAL” αλληλοεπιδρά με την οριζόντια Κυβερνητική εφαρμογή «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την διενέργεια λειτουργιών ταυτοποίησης, πληρωμών και αποστολής μηνυμάτων.  Η διασύνδεση παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Ενιαία πρόσβαση (CY Login)
 • Πληρωμή ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Ειδοποιήσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (email, sms)
 • Επικοινωνία ΤΚΧ με Αρχείο Πληθυσμού & Μετανάστευσης/ Έφορο Εταιρειών & Επίσημου παραλήπτη  (B2B)

Διασύνδεση ΣΠΓ με Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας Πύλη GOV.CY  (ΑΡΙΑΔΝΗ)

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (Αριάδνη) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-Υπηρεσίες) που είναι διαθέσιμες από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω διαδικτύου. Η διασύνδεση παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Ενιαία πρόσβαση (CY Login)
 • Πληρωμή ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Ειδοποιήσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (email, sms)
 • Επικοινωνία ΤΚΧ με Αρχείο Πληθυσμού & Μετανάστευσης/ Έφορο Εταιρειών & Επίσημου παραλήπτη  (B2B)

Στην ΚΑΠ τηρούνται στοιχεία από τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούνται στη λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και για τη διαμόρφωση πολιτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας. Μέσω του ΣΠΓ παρέχονται πληροφορίες για:

 • Τη Δημιουργία μιας Κεντρικής Βάσης Δεδομένων
 • Την Ανάλυση/επεξεργασία
 • Τη Διασύνδεση αλληλοσχετιζόμενων πληροφοριών και απάντηση σε επιχειρησιακά ερωτήματα

 TKX & Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ)

 

Το data.gov.cy αποτελεί την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, στην οποία διατίθενται δεδομένα των πλείστων φορέων του κυπριακού δημοσίου για περαιτέρω χρήση. Προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εύρεσης και πρόσβασης σε επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα του δημόσιου τομέα, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους και την αξιοποίησή τους πέραν του αρχικού προορισμού τους, για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών / προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Το ΤΚΧ  παρέχει στατιστικά, υδρογραφικά και άλλα δεδομένα στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "DLS PORTAL"

ΜΕΛΛΟΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΠΓ

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ