ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζει τον τρόπο και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων.

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες πράξεις μπορεί να είναι: η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή / μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση / διάθεση, η συσχέτιση / συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή / καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων.

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), (στο εξής Ευρωπαϊκός Κανονισμός).

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ορίζει ένα ειδικό πλαίσιο και σύνολο κανόνων που αφορούν στην προστασία των φυσικών προσώπων, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (στο εξής ΤΚΧ) αφορά την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (Προσωπικά Δεδομένα) από το ΤΚΧ.

Το ΤΚΧ εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νομοθεσίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Το ΤΚΧ συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης/δήλωσης. Δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο και να χειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο.

Η συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική ισχύει για όλο το προσωπικό του ΤΚΧ, και το ΤΚΧ διασφαλίζει ότι το προσωπικό συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική.

Η αναφορά σε Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σημαίνει το ΤΚΧ, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τα Κεντρικά Γραφεία αυτού, όλα τα  Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και τα Παραρτήματά τους, τους Κλάδους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Τμήματος.

Το ΤΚΧ, ως το αρμόδιο Τμήμα για τη διαχείριση διαφόρων θεμάτων, μεταξύ των οποίων τα θέματα Εγγραφής, Διακατοχής, Εκτίμησης, Μεταβίβασης, Υποθήκευσης και Επιβάρυνσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Χαρτογραφίας, Χωρομετρίας, Γεωδαισίας/Υδρογραφίας/Φωτογραμμετρίας, διατηρεί Αρχεία στα οποία είναι καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα.  Τέτοια Αρχεία είναι:

(1) Τα Αρχεία Kτηματικών Πληροφοριών

(2) Το Αρχείο Γενικών Απαγορεύσεων και Επιβαρύνσεων

(3) Το Αρχείο Αλλοδαπών Ιδιοκτητών Ακίνητης Ιδιοκτησίας

(4) Το Αρχείο Πληρεξουσίων Εγγράφων

Η τήρηση Αρχείων αφορά τους κυρίους ακίνητης ιδιοκτησίας, πρόσωπα που έχουν δικαιώματα σε ακίνητη ιδιοκτησία, τους ενυπόθηκους δανειστές και οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα που τελούν υπό απαγόρευση, αλλοδαπούς που απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τους αντιπροσωπευόμενους και τους αντιπροσώπους τους.

Το ΤΚΧ επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα φυσικών προσώπων, όπως ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας, κατόχους Εμπραγμάτων Βαρών, κατόχους άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, οφειλέτες, αιτητές, πληρεξούσιους αντιπρόσωπους και πληρεξούσιους αντιπροσωπευόμενους, φυσικά πρόσωπα που τελούν υπό απαγόρευση, υποψήφιους για πρόσληψη και προσωπικό του ΤΚΧ.

Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση την παρούσα Πολιτική δεν αφορά νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες νομικές οντότητες, αφορά όμως φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους νομικών προσώπων.

Ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση.

Κατόχους Εμπραγμάτων Βαρών: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση.

Κατόχους άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση.

Οφειλέτες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση.

Αιτητές: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση.

Πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση.

Φυσικά πρόσωπα που τελούν υπό απαγόρευση: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση.

Υποψήφιοι για πρόσληψη: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, ημερομηνία γέννησης, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση, λεπτομέρειες για προσόντα, αντίγραφα ακαδημαϊκών ή εκπαιδευτικών πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων, άδεια για εγγεγραμμένη άσκηση.

Προσωπικό ΤΚΧ: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, και/ή αριθμός διαβατηρίου, και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη, αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, ημερομηνία γέννησης, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση, αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων. 

Το ΤΚΧ διασφαλίζει ότι συλλέγει νομίμως τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Από τα ίδια τα πρόσωπα που εκουσίως τα παρέχουν μέσω της διαδικασίας υποβολής αίτησης ή δήλωσης για εγγραφή ή μεταβίβασης ή υποθήκευσης ακινήτου ή κατά την εξέταση διαφόρων υποθέσεων.
 • Από τρίτα πρόσωπα όπως συνιδιοκτήτες, δανειστές, οφειλέτες, αντιπροσώπους, αντιπροσωπευόμενους ή άλλα άτομα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα υποκείμενα των δεδομένων.
 • Από αρμόδιο φορέα ο οποίος διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Μέσω επιστολής ή αίτησης σε έντυπη μορφή.
 • Με ηλεκτρονικά μέσα.

Το ΤΚΧ έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τυγχάνουν νόμιμης, εμπιστευτικής και απόρρητης επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Το ΤΚΧ επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,

–     η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί (Ανήλικος).

Η συλλογή και η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο (α), (β), (γ), (ε) και (στ) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. 

Για την εξέταση αίτησης/δήλωσης ή οποιαδήποτε πράξης, πρέπει να παρέχονται στο ΤΚΧ τα Προσωπικά Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης/δήλωσης/πράξης. Τυχόν αντίρρηση, ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, δεν θα οδηγήσει σε εξέταση της αίτησης/δήλωσης/Πράξης.

Το ΤΚΧ επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία διατηρούνται σε φυσικά και ψηφιακά αρχεία και δεν διαγράφονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διατήρηση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, είναι μόνιμη.

Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με παιδιά συλλέγονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ΤΚΧ έχει λάβει τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους ή υπάρχει διάταγμα Δικαστηρίου, ή αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία.  Το ΤΚΧ δεν παρέχει άμεσα υπηρεσίες σε παιδιά, αλλά ως ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητάς του, για σκοπούς πράξης μεταβίβασης/αιτήσεις κληρονομιάς.  Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα «παιδιά» είναι άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλεται.

Το ΤΚΧ, σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του.  Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται επίσης, αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, η εκάστοτε εν ισχύ Εθνική Νομοθεσία, το άρθρο 51 Α του Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, να αποκαλυφθούν σε άλλες Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή/και σε ιδιώτες ή/και Πιστωτικά Ιδρύματα, οι οποίοι δυνάμει των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία και οι οποίες είναι καταχωρημένες στα Μητρώα ή άλλα Αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως είναι το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων αναφορικά με Κυβερνητικά Υδατικά  Έργα, Απαλλοτριούσες Αρχές, για σκοπούς εφαρμογής του περί  Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου, ιδιοκτήτες συνορευόντων ακινήτων, συνιδιοκτήτες σε ακίνητα, μέλλοντες κληρονόμοι, προτιθέμενοι αγοραστές, εξ αποφάσεως πιστωτές, εκτιμητές ακινήτων σε υποθέσεις που σχετίζονται με αναγκαστική απαλλοτρίωση, Υδατικοί Επίτροποι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο ο Διευθυντής του ΤΚΧ κρίνει ότι δικαιούται σε παροχή πληροφοριών.

Σε τέτοια περίπτωση, οι Υπηρεσίες αυτές θα υποχρεούνται και θα αναλαμβάνουν, εγγράφως, την υποχρέωση όπως τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου, όπως δίδεται από το Τµήµα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Τα πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν να πληροφορούν αμέσως και γραπτώς το πρόσωπο για το οποίο ζήτησαν πληροφορίες που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία του καταγράφοντας τους λόγους που έχουν παραθέσει στην αίτηση τους.

Κατά κανόνα το ΤΚΧ δεν διαβιβάζει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υπάρχει ειδική ή διεθνής Σύμβαση που να το επιτρέπει και αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Το ΤΚΧ παίρνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, όπως η προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Το ΤΚΧ διαθέτει διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε ύποπτης παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων.  Σε αυτή την περίπτωση το ΤΚΧ, όπου είναι νομικά υποχρεωμένο, θα ειδοποιήσει το πρόσωπο και κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό το υποκείμενο των δεδομένων έχει  σημαντικά δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρο 12): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, καθώς και απάντηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν.  Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το ΤΚΧ μπορεί:

α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή

β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα

 • Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρα 13 & 14): Το ΤΚΧ ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα του υποκειμένου, τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες, καθώς και το χρονικό διάστημα επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει αντίγραφο των δεδομένων του που υφίστανται επεξεργασία, καθώς και να ενημερωθεί του σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, το χρόνο φύλαξης τους, καθώς και τους αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16): Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί διόρθωση / συμπλήρωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και το αίτημα του να ικανοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 • Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός εάν υπερισχύει το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα γνωστοποίησης (Άρθρο 19): Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας τω δεδομένων σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ενημερώνει σχετικά το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21): Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν υπερισχύει το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή.  Η ανάκληση της συγκατάθεσης του δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν την ανάκλησή της.  Σε περίπτωση που το ΤΚΧ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν, το αίτημα του για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα, καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην περίπτωση που έχει οποιοδήποτε παράπονο ή/και διαφωνία σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Προσωπικών του Δεδομένων. (Σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy).

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, το ΤΚΧ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΤΚΧ για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Ιάσονος 10, 1082 Λευκωσία, είτε στο τηλέφωνο 22804913, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου celiseou@dls.moi.gov.cy.

Το ΤΚΧ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το κρίνει αναγκαίο.  Στην περίπτωση αναθεώρησης θα παρέχεται ενημέρωση μέσω του ιστότοπου μας.