ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Oι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι, οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επίσημων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επίσημου εγγράφου.​
 
Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιονδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκριση τους. ​
 
Τα «Χαρακτηριστικά Τεμαχίου» τα οποία παρουσιάζονται, αποτελούν την πιο πρόσφατη ενημέρωση με επιπρόσθετα στοιχεία που κατέχει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της Αξίας Γενικής Εκτίμησης του. Τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει μέσα από επιτόπιες έρευνες και φακέλους κτηματολογικών υποθέσεων, καθώς και από τρίτες πηγές, όπως Αρμόδιες Αρχές, Αεροφωτογράφιση, Δορυφορικές Εικόνες κ.α. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών αποκλίσεις που παρουσιάζονται σε στοιχεία πέραν από αυτά που αναγράφονται στο σχετικό Τίτλο Ιδιοκτησίας. Την ευθύνη για τη δήλωση ορθών και επικαιροποιημένων επιπρόσθετων στοιχείων / χαρακτηριστικών έχει ο Ιδιοκτήτης του κάθε τεμαχίου / μονάδας. Σε περίπτωση απόκλισης ή διαφωνίας, ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής Αίτησης Διόρθωσης Λάθους, η οποία μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο εδώ