ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ VIA ΤΟΥ ΚΕΦ. 224

Με την εισαγωγή του Μέρους VIA στο Κεφ. 224, οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας μπορεί να υποβάλει αίτηση σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, για εκσυγχρονισμό της εγγραφής της ιδιοκτησίας του. Επιπλέον, όταν εγγεγραμμένος κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας της οποίας η εγγραφή χρειάζεται εκσυγχρονισμό, παραλείπει να υποβάλει αίτηση, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μπορεί να εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισμό της εγγραφής, είτε αυταπάγγελτα, είτε μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής ή προσώπου, το οποίο έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου αγοραστή, ο οποίος έχει καταθέσει πωλητήριο έγγραφο.

Στα πλαίσια των Μνημονιακών Δεσμεύσεων του Τμήματος και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχει τροχοδρομηθεί η διαδικασία αναγκαστικού εκσυγχρονισμού εγγραφής και εξετάζονται αιτήματα αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή, καθώς και αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από ενδιαφερόμενα πρόσωπα και αφού ληφθεί σχετική έγκριση / απόφαση του Διευθυντή.