ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης του κυβερνητικού έργου της Νέας Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών, με ανάδοχο το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Το Τμήμα αποτελεί πρότυπο δεδομένων, για τα οποία θα υλοποιηθεί η οριζόντια πρόσβαση σε αυτά, από άλλες Υπηρεσίες και Τμήματα του Δημοσίου. Με το έργο αυτό, τα Τμήματα, θα μπορούν να θέτουν “on-line” ερωτήματα και να παίρνουν απαντήσεις σε επίπεδο δεδομένων, χωρίς την ανάγκη επεξεργασίας των συγκεκριμένων ερωτημάτων από χρήστες του ΤΚΧ.​