ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέσω της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών “DLSPORTAL”, υποστηρίζει έμπρακτα την ευρεία διάδοση των «πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα», καθώς και την «περαιτέρω χρήση πληροφοριών».

Ο όρος «πληροφορίες του δημόσιου τομέα» “public sector information – PSI” περιλαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται από το δημόσιο τομέα, καθώς και τα προϊόντα που προκύπτουν από τη δημόσια χρηματοδότηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων.  Τέτοιες πληροφορίες, π.χ., είναι τα στατιστικά δεδομένα, οι πληροφορίες για επιχειρήσεις, διευθύνσεις, χάρτες ή γεωεπιστημονικά δεδομένα, καθώς και μετεωρολογικές, νομικές, κυκλοφοριακές και οικονομικές πληροφορίες.

Η έννοια της «περαιτέρω χρήσης πληροφοριών» αναφέρεται στο δικαίωμα φυσικών ή νομικών προσώπων για άντληση των πιο πάνω πληροφοριών από τους δημόσιους φορείς και αξιοποίησή τους για εμπορικούς ή μη σκοπούς.  H περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ενδυναμώνει το δικαίωμα της πληροφόρησης, δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και πολιτών, προάγει τη διαφάνεια και συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  Ειδικότερα:

Σε πολιτικό επίπεδο, η πληροφορία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων κάθε πολίτη. Η διεύρυνση των καναλιών της πληροφορίας, μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών (πχ κυβερνητικών ιστοσελίδων), ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων και βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας.

Σε οικονομικό επίπεδο, οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα αν συνδυαστούν μεταξύ τους, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. εφαρμογές “applications”) στις ψηφιακές συσκευές πλοήγησης “GPS”, στους προσωπικούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα για οδική κυκλοφορία, καιρό, χώρους στάθμευσης, ωράρια δημόσιων μεταφορών σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.). Επομένως, η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προσέλκυσης επενδυτών και, συνακόλουθα, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά οικονομικά οφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αποδέσμευση αυτού του πόρου θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 40 δις ευρώ ετησίως.

Σε επίπεδο διοίκησης και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, η περαιτέρω χρήση των δεδομένων των δημόσιων φορέων από πολίτες και επιχειρήσεις ανταποκρίνεται και στους στόχους για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και μείωσης του όγκου και εύρους των δραστηριοτήτων της, υπέρ της προτεραιότητας για υλοποίηση ενεργειών ή δράσεων προερχόμενων από και προορισμένων προς την κοινωνία.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τις δυνατότητες που προκύπτουν από την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου, 2003, παρέσχε το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις που διέπουν την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη, ανάλογη και αμερόληπτη περαιτέρω χρήση τους.

Η τάση προς την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα αποκτά δυναμική στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, στα πλαίσια των δημοκρατικών αξιών, ενστερνίζονται την ιδέα αυτή για λόγους διαφάνειας, οικονομικής αξιοποίησης και διοικητικής αποτελεσματικότητας. Επισημαίνεται, δε, ότι τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανοιχτή διακυβέρνηση μέσω νομοθεσίας και πρακτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι και η παραγωγή των δεδομένων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και η συγκρότηση εθνικών διαδικτυακών πυλών δημόσιων πληροφοριών, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πύλης δημόσιων πληροφοριών.