ΣΤΡΑΤΗΓΕΣΙΑ

​Το Τμήμα συμμετέχει στο πιο πάνω πρόγραμμα της ΚΑΔΔ με σκοπό τη λειτουργία του Τμήματος με βάση Στρατηγικού Προγραμματισμού. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις, παρουσιάσεις και εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν ανώτερα και μέσο-διευθυντικά στελέχη του Τμήματος, με αποτέλεσμα τη συνοπτική στρατηγική ανάλυση έναντι των πυλώνων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF). Επίσης μέσα από το έργο αυτό αποφασίστηκε και το νέο όραμα και αποστολή του Τμήματος.  ​