ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ (ΣΠΓ)

Το έργο της Συλλογής Δεδομένων στο ΣΠΓ χωρίζεται σε τρία μέρη: το Κτηματολογικό, το Εκτιμητικό και το Γεωγραφικό.

Κτηματολογικό μέρος: 
Έχει ως στόχο την αντιγραφή των κτηματικών μητρώων στις ελεύθερες περιοχές και τη μεταφορά των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά, στο ΣΠΓ, με τη καλύτερη δυνατή μορφή. Το έργο άρχισε το 1993 με τη λειτουργία του Συστήματος Αρχικής Δημιουργίας Αρχείου (ΣΑΔΑ). Αντιγράφηκαν 500.000 εγγραφές περίπου, από ένα σύνολο 1.300.000 εγγραφών. Το ΣΑΔΑ, αρχικά σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για τον έλεγχο της λειτουργίας του υπό ανάπτυξη ΣΠΓ. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, διευρύνθηκε περαιτέρω και χρησιμοποιήθηκε για τις καθημερινές δικαιοπραξίες του Τμήματος. Το 1999, με τη δημιουργία και λειτουργία του ΣΠΓ, οι πληροφορίες μεταφέρθηκαν από το ΣΑΔΑ στο νέο ΣΠΓ. Η συλλογή δεδομένων για όλη την Κύπρο έχει ολοκληρωθεί.

Γεωγραφικό μέρος:
Έχει ως στόχο τη ψηφιοποίηση όλων των υφιστάμενων κτηματικών σχεδίων, με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής Γεωγραφικής Κτηματικής Βάσης Δεδομένων (ΓΚΒΔ) και κατ’ επέκταση τη δημιουργία ενός συνεχόμενου κτηματικού χάρτη. Η βάση αυτή υποστηρίζει τις υπόλοιπες βάσεις του ΣΠΓ και αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο άλλοι οργανισμοί κτίζουν τις δικές τους γεω-πληροφορίες.
Το έργο αυτό άρχισε στο Τμήμα το 1993. Μέρος του έργου, ανατέθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αρχική επεξεργασία, τη σάρωση, τη ψηφιοποίηση, την ταξινόμηση των πληροφοριών σε επίπεδα, τη συνένωση, τον εκσυγχρονισμό, το διαχωρισμό σε τμήματα και την εκτύπωση. Τα κτηματικά σχέδια αφού ψηφιοποιηθούν, στη συνέχεια μετατρέπονται και μεταφέρονται σε προσωρινό περιβάλλον στο ΣΠΓ, όπου ελέγχονται και δομούνται με βάση το μοντέλο δεδομένων που έχει υιοθετηθεί. Στη συνέχεια συγχρονίζονται με τη κτηματολογική βάση δεδομένων. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη σύγκριση της χωρομετρικής αναφοράς, η οποία αναγράφεται στα κτηματικά μητρώα για κάθε τεμάχιο, με τη χωρομετρική αναφορά των κτηματικών σχεδίων. Η συλλογή δεδομένων για όλη την Κύπρο έχει ολοκληρωθεί.

Εκτιμητικό μέρος:
Στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ΣΠΓ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, εντάσσεται και η συλλογή εκτιμητικών πληροφοριών, η οποία θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος των εργασιών του Κλάδου Γενικής Εκτίμησης και Φορολογίας, καθώς και του Κλάδου Εκτιμήσεων. Η συλλογή και καταχώρηση των εκτιμητικών χαρακτηριστικών στο ΣΠΓ, αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών, με την οποία οι Κλάδοι μπορούν να διεξάγουν αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις, για σκοπούς γενικής εκτίμησης, απαλλοτριώσεων και άλλων ειδικών εκτιμήσεων. Επίσης, η πληροφορία αυτή είναι πολύ χρήσιμη στη διεκπεραίωση εργασιών άλλων Κλάδων του Τμήματος. Η συλλογή δεδομένων για όλη την Κύπρο έχει ολοκληρωθεί.