ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου συστάθηκε με βάση τον περί Χωρομετρίας Νόμο του 2005 (Ν. 67(Ι)/2005).  Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της υπό αναφορά νομοθεσίας, που προνοεί για τη διεξαγωγή κτηματικών χωρομετρικών εργασιών, από εγγεγραμμένους σε Μητρώο αρμόδιους Χωρομέτρες.

Το Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου είναι επταμελές. Πρόεδρος του Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τα έξι άλλα μέλη διο​ρίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Με την εφαρμογή του πιο πάνω νόμου, καταρτίστηκε το Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών, το οποίο κατά το τέλος του 2015 περιλάμβανε 121 αρμόδιους  Χωρομέτρες.

Με βάση το νόμο, ιδιοκτήτες που καταθέτουν αίτηση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μπορούν, με σύμβαση, να αναθέτουν τη διεξαγωγή της κτηματικής χωρομετρικής εργασίας σε ιδιώτη αρμόδιο χωρομέτρη.  Η ανάθεση σύμβασης μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε είδος υπόθεσης χρειάζεται χωρομετρική εργασία (εκτός συνοριακών διαφορών) και σε οποιαδήποτε περιοχή, σύμφωνα με εγκύκλιο του Τμήματος.  Ο ιδιοκτήτης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να καταθέσει την υπόθεσή του και να ζητήσει τη διεκπεραίωσή της από το Τμήμα.

Μέσα στο 2015, ζητήθηκε να ανατεθεί σε ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες η εργασία για 4.072 υποθέσεις παγκύπρια. Από τους ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες συμπληρώθηκε η εργασία για 3.772 υποθέσεις. Ο θεσμός των ιδιωτών αρμόδιων χωρομετρών συμβάλλει θετικά στην αύξηση του αριθμού των κτηματικών χωρομετρικών εργασιών που διεκπεραιώνονται από το Τμήμα και στην εξυπηρέτηση των αιτητών. Προβλήματα που παρουσιάζονται, επιλύονται και υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον του θεσμού.

Το Τμήμα σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κτηματογράφησης προχώρησε στην ετοιμασία κανονισμών για την απασχόληση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αριθμού διπλωματούχων Μηχανικών, για απόκτηση εμπειρίας μέσα στο πλαίσιο του περί Χωρομετρίας Νόμου, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών.  Οι κανονισμοί με ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Στο πλαίσιο των κανονισμών αυτών το Τμήμα ξεκίνησε την 1.8.2013 να δέχεται αιτήσεις και δημιούργησε Μητρώο Υποψηφίων για άσκηση. Το 2013 και το 2014 το Τμήμα προσέλαβε για άσκηση διάρκειας ενός χρόνου, 21 διπλωματούχους μηχανικούς εγγεγραμμένους στον Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του Ε.Τ.Ε.Κ. οι οποίοι αφού παρακολούθησαν τη βασική εκπαίδευση συνέχισαν την πρακτική εξάσκησή τους στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία.  Όταν ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση και αφού παρακάθισαν σε γραπτές εξετάσεις τους απονεμήθηκε το σχετικό πιστοποιητικό εμπειρίας.

Κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη του 2015 προσλήφθηκαν άλλοι 16 διπλωματούχοι μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο Κλάδο Αγρονομικής Τοπογραφικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ, για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Αρμόδιων Χωρομετρών.

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Κτηματογράφησης δημιουργήθηκε Μητρώο Εκπαιδευόμενων Χωρομετρών, στο οποίο εγγράφονται οι νέοι πτυχιούχοι όταν αρχίζουν την πρακτική τους εξάσκηση σε ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες, ούτως ώστε το Συμβούλιο και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να ενημερώνονται και να μπορούν να ασκούν έλεγχο των εκπαιδευόμενων κατά το διάστημα αυτό.