ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΜΕΜΟ

Ποιους αφορά:
Ο εξ αποφάσεως πιστωτής, αντί να ζητήσει ένταλμα πώλησης από το Δικαστήριο, μπορεί να αποταθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και να ζητήσει την πώληση του ακινήτου για εξασφάλιση του εξ αποφάσεως χρέους.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση για πώληση με το έντυπο Δ.Ε.179 (από τον εξ αποφάσεως πιστωτή) και επισυνάπτεται σε αυτή:
    1. η ένορκη δήλωση του με συνημμένη την Ειδοποίηση στον εξ αποφάσεως χρεώστη,
    2. αποδεικτικό της επίδοσης της Ειδοποίησης
    3. απόδειξη κατάθεσης της εγγραφής δικαστικής απόφασης ή αναφορά στα στοιχεία φακέλου κατάθεσης του
  • Η αίτηση γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία εγγραφής του ΜΕΜΟ
Τρόπος Υποβολής:
Η αποδοχή της αίτησης γίνεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο που βαρύνεται με το ΜΕΜΟ
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) €20,00 Αποδοχή της αίτησης
β) €100,00 Εκτιμητικά Δικαιώματα για κάθε επηρεαζόμενο τεμάχιο
γ) €20,00 Για επιτόπια έρευνα
δ) €10,00 Για κάθε επηρεαζόμενο ακίνητο
Σημείωση:
Στην πορεία της αίτησης ζητούνται επιπρόσθετα δικαιώματα για την αίτηση (δικαιώματα για δημοπράτη, γνωστοποιήσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αγγελίες πώλησης, κοινοτάρχη, οδοιπορικά του δημοπράτη)
Μάθε Περισσότερα: