Ανακοινώσεις

Δηλώσεις Διευθυντή ΤΚΧ στο ΚΥΠΕ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη Διαχείριση Κρατικής Γης

Ανακοίνωση ΤΚΧ για τη Σταδιακή Επαναφορά Δικαιοπραξιών στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία