ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της τροποποίησης της νομοθεσίας «Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (Αρ. 10) του 2015 (Αριθμός 139 (Ι) του 2015), έχει ξεκινήσει την αποδοχή των σχετικών αιτήσεων στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι όπως η σύμβαση έχει κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μέχρι τις 31.12.2014 ή έχει κατατεθεί δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τον περί Πωλήσεως Ακινήτων ( Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, αρ. 81(Ι)/2011 ( Άρθρο 3).

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν τα πιο κάτω πρόσωπα (Άρθρο 44ΙΘ (1)):

  1. Ο αγοραστής, δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης
  2. Ο πωλητής, δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης
  3. Ο ενυπόθηκος δανειστής δυνάμει εγγεγραμμένης στα μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμβασης υποθήκης
  4. Ο δανειστής, δυνάμει σύμβασης δανείου με τον αγοραστή
  5. Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αυτεπάγγελτα.

Για την κατάθεση της αίτησης, οι αιτητές, θα πρέπει να προσκομίζουν το σχετικό έντυπο ΑΕΑ (πληροφορίες θα δίδονται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και τα σχετικά έντυπα θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος) δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα, είτε από τους ίδιους τους αιτητές, είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους, στο οποίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά συμπληρωμένα:

  1. το όνομα και τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή (ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο)
  2. ο αριθμός του πωλητηρίου εγγράφου
  3. ο αριθμός εγγραφής του ακινήτου του αντικειμένου της σύμβασης (εάν υπάρχει) ή ο αριθμός εγγραφής του ακινήτου εναντίον του οποίου είναι καταχωρημένο το πωλητήριο έγγραφο.
  4. Αποδείξεις / τεκμήρια της καταβολής του τιμήματος πώλησης