ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ “DLS PORTAL”

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα “DLS PORTAL” αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κλειδιά της επιτυχίας και χάραξης  του νέου οράματος  αλλαγής  στο Τμήμα, με επίκεντρο τον ίδιο τον πολίτη και τις καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες του για ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών.  Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας το Τμήμα παύει να είναι ένα «Κλειστό Κουτί» προσφέροντας πλειάδα πληροφοριών προς τα έξω. Είναι η πρώτη και μεγαλύτερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών για όλη την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο.

Είναι αδιαμφισβήτητα μια ολοκληρωμένη δυναμική λύση που καλύπτει τόσο την ανάπτυξη εξειδικευμένων διαδικτυακών εφαρμογών όσο και την προμήθεια έτοιμου λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού.  Συμβάλει στη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης πολιτών και οργανωμένων φορέων και στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΤΚΧ και του δημόσιου τομέα ευρύτερα. Η χρήση του έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη διεκπεραίωση της εργασίας ορισμένων εξειδικευμένων ομάδων, και κυρίως παρέχει άμεση πληροφόρηση και εύκολη πρόσβαση/με διαφάνεια σε όλους, από οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Παρέχει τη δυνατότητα υποβολής και “online” διεκπεραίωσης η-Αιτήσεων σε όλους τους πολίτες και πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου στις πληροφορίες του Τμήματος σε 24ωρη βάση.  Πολίτες, εξειδικευμένα σύνολα και οργανισμοί έχουν μέσω της πλατφόρμας αυτής τη δυνατότητα πλοήγησης στο χώρο και στα ακίνητα, κατάθεσης αιτήσεών τους προς το Τμήμα, εξαγωγής δεδομένων και καταλόγων, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε υπηρεσίες και άλλα.

Ο επανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων του με βάση τις πιο πρόσφατες ευέλικτες και σταθερές τεχνολογίες που παρέχουν πλούσια ενοποιημένη λειτουργικότητα, δημιούργησαν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και νέες υπηρεσίες / δυνατότητες υπηρεσιών και συνέβαλαν έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και σε νέους τομείς ανάπτυξης, στην φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στην αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Η Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα αποτελείται από τέσσερεις (4) κύριους πυλώνες:

  • Νέα και Δυναμική Αρχική Σελίδα με όλες τις Στατικές Πληροφορίες για το Τμήμα και τις Υπηρεσίες που προσφέρει
  • Δυνατότητα Πλοήγησης στο Χώρο και το Ακίνητο μέσω ανοικτών “On-line” και δωρεάν εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης “Geographical Information Systems” του Τμήματος και παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε πολλαπλά θεματικά επίπεδα και πληροφορίες, όπως τεμάχια, κτήρια, φύλλα / σχέδια, αεροφωτογραφίες, πολεοδομικές ζώνες κ.α.  Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του κάθε τεμάχιου, με σημαντικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία ακινήτου, η αξία Γενικής Εκτίμησης, το σαρωμένο κτηματικό σχέδιο κ.α.  Παρέχονται δύο άλλα σημαντικά επίπεδα πληροφορίας, το τοπογραφικό και το υδρογραφικό, με μια πλειάδα πολυσύνθετων σημαντικών γεωγραφικών πληροφοριών και επιπέδων.  Δίνεται η δυνατότητα έρευνας, εκτύπωσης, καθώς και πρόσβασης μέσω προγραμματιστικών διεπαφών “web-services”.  Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη, να προσθέσει σε οποιοδήποτε θεματικό χάρτη, χωρικά δεδομένα τα οποία είτε έχει αποθηκευμένα στον δικό του Η/Υ, είτε είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, από άλλες ιστοσελίδες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να συγκρίνει οπτικά τα δεδομένα τα οποία πρόσθεσε με τα δεδομένα του θεματικού χάρτη.

  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Οι πολίτες, νομικά πρόσωπα, εξειδικευμένα σύνολα και οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων προς το Τμήμα, εξαγωγής δεδομένων και καταλόγων, φόρτωσης δεδομένων και πληροφοριών προς το Τμήμα, αγοράς χαρτών, εγγραφής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.α.  Η διαχείριση των αιτήσεων γίνεται πλέον μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο προφίλ του χρήστη, με ενημέρωση για την πορεία όλων των υποθέσεων του στο Τμήμα.   Αυτό συμπεριλαμβάνει αιτήσεις για οριοθέτηση, διόρθωση λάθους και ένσταση γενικής εκτίμησης, πιστοποιητικά έρευνας και αντίγραφα τίτλων, εξάλειψη υποθήκης για τραπεζικούς οργανισμούς κ.α.  Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Συμβούλια Αποχετεύσεως, εξάγονται δεδομένα φορολογίας, εισάγονται και εκσυγχρονίζονται οι πληροφορίες ακινήτων και ενημερώνονται / κατηγοριοποιούνται νέοι δρόμοι.  Δίνεται η δυνατότητα δυναμικής επιλογής και αγοράς γεωγραφικών δεδομένων στον Χάρτη και παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για Ιδιώτες Τοπογράφους και Εκτιμητές Ακινήτων.

  • Υλοποίηση / Εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE

Η Οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίας Υποδομής Χωρικών Πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η λειτουργία της Υποδομής δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής χωρικών πληροφοριών μεταξύ Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων των Κρατών Μελών, καθώς και πρόσβασης όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Παράλληλα, σκοπός αυτής της Οδηγίας είναι, εντός μιας χρονικής περιόδου, να γίνει εναρμόνιση στην συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και διάχυση χωρικών δεδομένων σε όλα τα Κράτη Μέλη.  Δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης, αναζήτησης και αποθήκευσης / τηλεφόρτωσης μετασχηματισμένων (με βάση τα πρότυπα της Οδηγίας) χωρικών δεδομένων από διάφορες Υπηρεσίες και Φορείς του Κράτους, μέσα από αναζήτηση σε μεταδομένα.

Από τον Ιούνιο 2016, όταν τέθηκε αρχικά σε λειτουργία, παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στη χρήση του, καθώς και αύξηση στις απαιτήσεις/αιτήματα από τους χρήστες. Από την αρχική εφαρμογή έχουν προστεθεί κάποια νέα στοιχεία/ δεδομένα/πληροφορίες (επίπεδα γεωγραφικών περιοχών κ.λπ.) και νέες λειτουργίες. Υπάρχει περαιτέρω αύξηση της χρήσης του συστήματος λόγω και της δημοσίευσης της εκάστοτε νέας Γενικής Εκτίμησης (σε Αξίες 1.1.2018, 1.1.2021 κ.λπ.), τόσο για πληροφόρηση όσο και για υποβολή σχετικών αιτήσεων Διόρθωσης Λάθους και Ένστασης.

Με απόφαση της Διεύθυνσης ΤΚΧ  και ενόψει των εκτάκτων μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία, όλες οι η-Αιτήσεις που διατίθενται από το “DLS Portal” έχουν καταστεί «υποχρεωτικές» και η διαδικασία υποβολής τους με φυσική παρουσία στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία έχει πλέον καταργηθεί και η υποβολή τους πραγματοποιείται μόνο μέσω του “DLS Portal”.  Το μέτρο αυτό αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο επανασχεδιασμό  διαδικασιών εντός ΤΚΧ με άμεσο όφελος προς τους πολίτες.  Η ανταπόκριση των πολιτών είναι πολύ θετική και η όλη διαδικασία απόλυτα επιτυχής.  Το έμμεσο όφελος αυτού του επανασχεδιασμού είναι η αποδέσμευση σημαντικού αριθμού προσωπικού και ενασχόληση με πιο σημαντικές εργασίες.

Το DLS Portal είναι ένα έργο δυναμικό που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, επέκταση, εμπλουτίζεται σταδιακά και συνεπώς λόγω της φύσης του έργου υπάρχει ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης και διατήρησης της τεχνολογικής του υποδομής. Υπάρχει συνεχώς η ανάγκη δημιουργίας νέων ηλεκτρονικών αιτήσεων/υπηρεσιών και παροχή πληροφόρησης σε μορφή διασύνδεσης Web Service.

Με στόχο μας πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής του “DLS PORTAL”. Επιπλέον η διαδικτυακή πλατφόρμα εμπλουτίζεται σταδιακά με την προσθήκη νέων ηλεκτρονικών αιτήσεων με στόχο την ικανοποίηση της εθνικής στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την τόνωση και τη μεγέθυνση της οικονομίας του κράτους.