ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Προϋποθέσεις/Επισημάνσεις:

Τα έγγραφα παρατίθενται ως βοηθητικά υποδείγματα γενικού/ειδικού πληρεξούσιου εγγράφου. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων βοηθητικών υποδειγμάτων. Ο/Η πληρεξουσιοδοτών/ούσα με προσωπική του/της ευθύνη, δύναται να χρησιμοποιήσει ή/και διαφοροποιήσει το περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων, όπως ο/η ίδιος/α επιθυμεί, ανάλογα με την περίπτωση.

Η γνησιότητα της υπογραφής του/της Πληρεξουσιοδοτών/ούσας σε οποιοδήποτε Γενικό/Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο, θα πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένη από πιστοποιών υπάλληλο, στην παρουσία του συναλλασσόμενου, σύμφωνα με έναν από τους Τύπους που προβλέπονται στο Παράρτημα του Ν.165(Ι)/2012.

Το έγγραφο στο οποίο πιστοποιείται η υπογραφή ή η σφραγίδα από τον πιστοποιών υπάλληλο, θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Περί Χαρτοσήμων Νόμου αρ. 19 του 1963 και τους Τροποποιητικούς Νόμους 38/72 και 173/(Ι)/2012.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ