ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ / ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

Ο Κλάδος Γεωδαισίας/Υδρογραφίας/Φωτογραμμετρίας έχει την ευθύνη για παρακολούθηση, συντήρηση και επέκταση του Γεωδαιτικού Δικτύου της Κύπρου. Έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή ειδικών χωρομετρήσεων και χαρτογραφήσεων, τόσο στο χερσαίο όσο και το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Στόχος είναι η συλλογή γεωγραφικών πληροφοριών για την παραγωγή ειδικών χαρτογραφικών προϊόντων, (Ορθοφωτογραφίες, Υδρογραφικοί και Αεροναυτικοί Χάρτες, Ορθοδιορθωμένες Δορυφορικές Εικόνες) για τις ανάγκες του Τμήματος και για άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, μέσα στα πλαίσια του ρόλου του Τμήματος ως Κρατική Χαρτογραφική Υπηρεσία.​​​

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Γεωδαισίας / Υδρογραφίας / Φωτογραμμετρίας, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κα. Γεωργία Παπαθωμά

Υπεύθυνη Κλάδου Γαιωδαισίας / Υδρογραφίας / Φωτογραμμετρίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ