ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

Ο Κλάδος Αναδασμού έχει αρμοδιότητα την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αγροτικές ιδιοκτησίες σύμφωνα με τους περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμους 24/1969 έως 70(Ι)/2018. Ο Κλάδος δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 με την τροποποίηση της περί Αναδασμού Νομοθεσίας με την οποία μεταφέρθηκε η πρώην Υπηρεσία/Τμήμα Αναδασμού στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ο αγροτικός κλήρος στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από μικρό μέγεθος, πολυτεμαχισμό της γης, ιδιοκτησία σε αδιαίρετη μορφή (η γη κατέχεται από πολλούς ιδιοκτήτες), δυαδικής ή πολλαπλής μορφής ιδιοκτησία,  ή ακόμα και από έλλειψη επαρκούς προσπέλασης και ακανόνιστο σχήμα τεμαχίων. Στην Κύπρο, ο αναδασμός αγροτικών κτημάτων εφαρμόζεται από το 1970, μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου (ο περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμος, 24 του 1969 έως 145 (Ι) του 2015). Με βάση τον Νόμο αυτό, επιλύονται τα δομικά προβλήματα του αγροτικού κλήρου και δημιουργείται η σωστή υποδομή, για ορθολογική και αποδοτική ανάπτυξη της γεωργίας και αποτροπή / παρεμπόδιση της εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Ο αναδασμός είναι ένας αναπτυξιακός θεσμός – εργαλείο, για ορθολογική / βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.  Δημιουργεί τις βάσεις και την υποδομή για ανταγωνιστική γεωργο-κτηνοτροφία και επιλύει τα διάφορα προβλήματα της αγροτικής ιδιοκτησίας, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην ορθολογιστική και αποδοτική ανάπτυξη της γεωργίας.  Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τον εξωραϊσμό του αγροτικού τοπίου (διαφύλαξη άγριας χλωρίδας και πανίδας, προστασία βιοτόπων και πολιτιστικών και φυσικών μνημείων της υπαίθρου).

Μέσω του αναδασμού, επιτυγχάνεται αύξηση του αριθμού των οικονομικά εκμεταλλεύσιμων κτημάτων, καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των γεωργικών μονάδων, διευκόλυνση στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, διευκόλυνση στην εκμηχάνιση της γεωργίας, αξιοποίηση της γεωργικής γης μη προσβάσιμων και μικρών χωραφιών, εξασφάλιση περισσότερης γεωργικής γης, μείωση του κόστους κατασκευής εγγειοβελτιωτικών, αρδευτικών ή άλλων έργων υποδομής, αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, ο αναδασμός ως αναπτυξιακός θεσμός – εργαλείο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, για την επίλυση ιδιοκτησιακών προβλημάτων και για τη δημιουργία προϋποθέσεων, για πραγμάτωση των εκάστοτε οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και την αποφυγή της απαλλοτρίωσης γης από το κράτος, για δημιουργία των έργων υποδομής. Για παράδειγμα, μέτρα αναδασμού μπορούν να εφαρμοστούν σε περιοχές/ζώνες ανάπτυξης, που αντιμετωπίζουν τα ίδια δομικά προβλήματα όπως οι αγροτικές περιοχές και δεν μπορούν να αναπτυχθούν ορθολογικά (αστικός αναδασμός). Ακόμα, μέτρα αναδασμού μπορούν να εφαρμοστούν σε περιοχές κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, φραγμάτων νερού, αεροδρομίων (η έκταση του εύρους κατάληψης του έργου, μπορεί να αφαιρεθεί αναλογικά από όλους τους ιδιοκτήτες της ευρύτερης περιοχής αναδασμού, ώστε να αποφεύγονται οι απαλλοτριώσεις και να μην επωμίζονται λίγοι ιδιοκτήτες όλες τις επιπτώσεις), σε περιοχές ύπαρξης περίκλειστων ιδιωτικών τεμαχίων, μέσα σε εκτάσεις δασικής και κυβερνητικής γης (αφενός τα ιδιωτικά κτήματα να απελευθερωθούν και αφετέρου να δημιουργηθεί συμπαγής δασική ή κυβερνητική γη), σε βιομηχανικές ζώνες που στερούνται υποδομής και σε περιοχές προστασίας/διαφύλαξης του περιβάλλοντος.

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Αναδασμού, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κα. Τασούλα Παλληκαρά

Υπεύθυνη Κλάδου Αναδασμού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ