ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο Κλάδος Εγγραφής είναι ο αρμόδιος κλάδος για την εφαρμογή και τροποποίηση των νομοθεσιών, οι οποίες διέπουν την οποιαδήποτε μορφή ακίνητης ιδιοκτησίας και για την εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στα μητρώα του Τμήματος. Αποστολή του κλάδου είναι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων νομοθεσιών που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και η θέσπιση σχετικών κανονισμών και άλλων νόμων για την προώθηση της εγγραφής ακινήτων, καθώς και την όσο το δυνατό ταχύτερη διεκπεραίωση δικαιοπραξιών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία. Ο Κλάδος Εγγραφής, έχει την ευθύνη εποπτείας της εφαρμογής των νομοθεσιών στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, αλλά και την ευθύνη εφαρμογής ενιαίας και ομοιόμορφης πολιτικής στα θέματα του κλάδου. Για τον σκοπό αυτό, εκδίδονται σχετικές εγκύκλιοι, με τις οποίες δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο χειρισμού των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις νομοθεσίες. Επίσης, Λειτουργοί του κλάδου πραγματοποιούν επισκέψεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία του Τμήματος, για ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού, για την εφαρμογή νέων τροποποιημένων νομοθεσιών ή εγκυκλίων.

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Εγγραφής, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κ. Χαράλαμπος Σ. Χαραλάμπους

Υπεύθυνος Κλάδου Εγγραφής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ