ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η υφιστάμενη δομή του Τμήματος παρουσιάζεται, στις ανώτερες θέσεις, με την πιο κάτω  σύνθεση:

  • Διευθυντής
  • Πέντε (5) Πρώτοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί
  • Δέκα (10) Ανώτεροι Κτηματολογικοί Λειτουργοί – προϊστάμενοι των κλάδων του Τμήματος.
  • Έξι (6) Επαρχιακοί Κτηματολογικοί Λειτουργοί, υπεύθυνοι των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Κερύνειας. 

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας απαριθμεί επτακόσιες τριάντα (730) μόνιμες θέσεις, από τις οποίες ενενήντα έξι (96) ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό και εξακόσιες τριάντα τέσσερις (634) στο μη επιστημονικό προσωπικό. Από το προσωπικό αυτό, μικρός αριθμός είναι αποσπασμένος στις Επαρχιακές Διοικήσεις (Κλάδος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών), στη Νομική Υπηρεσία, καθώς και στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι κυριότερες ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού αφορούν: Νομικά, Διαχείριση Ακινήτων, Εκτιμήσεις, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χωρομετρία, Χαρτογραφία και Συστήματα Πληροφοριών Γης και Γεωγραφικών Πληροφοριών.
 
Πέραν από το πιο πάνω προσωπικό, το Τμήμα υποστηρίζεται από μόνιμο Γραμματειακό Προσωπικό, που ανέρχεται στις πενήντα επτά (57) θέσεις και από Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, που ανέρχεται στις διακόσιες είκοσι επτά (227).
 
Επιπλέον, το Τμήμα απαριθμεί εκατό εβδομήντα οκτώ (178) άτομα έκτακτο προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε όλους τους κλάδους του Τμήματος.