ΔΙΑΚΑΤΟΧΗΣ

Ο Κλάδος Διακατοχής ασχολείται με τον εκσυγχρονισμό της διακατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας, με τροποποιήσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία και με την εισαγωγή νέων ιδεών διακατοχής και σχετικών κανονισμών. Οι κυριότεροι στόχοι και επιδιώξεις του κλάδου Διακατοχής είναι ο εκσυγχρονισμός της διακατοχής της ακίνητης ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος κεφ. 224, σε ότι αφορά τον διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίας και την εγγραφή κοινόκτητων οικοδομών. Περαιτέρω, έχει ως στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις αιτήσεις του κλάδου, με σκοπό τη μείωση της συσσωρευμένης εργασίας και τη καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο κλάδος υποδιαιρείται στους τομείς της Γενικής Διακατοχής, του Αναδασμού και της Γενικής Εγγραφής και υιοθέτησης νέων σχεδίων.

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Διακατοχής, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κ. Βάσος Γιαζός

Υπεύθυνος Κλάδου Διακατοχής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ