ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Κλάδος Χαρτογραφίας έχει οργανωθεί με τρόπο που να ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες, μέσα στα πλαίσια της κύριας αποστολής του, σαν η Επίσημη Xαρτογραφική Υπηρεσία του Κράτους. Ο εν λόγω Κλάδος έχει την ευθύνη της ετοιμασίας, του εκσυγχρονισμού, της εκτύπωσης και διάθεσης τοπογραφικών, θεματικών και άλλης μορφής χαρτών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχει πλέον μετατρέψει τα συμβατικά του χαρτογραφικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ηλεκτρονικά μηχανογραφημένα αρχεία και σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Έχει υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους εργασίας και διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται και να παρέχει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, σε υψηλά επίπεδα ακρίβειας, ικανοποιώντας έτσι τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις και τις αυξανόμενες ανάγκες για χρήση γεω-πληροφορίας.

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Χαρτογραφίας, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κα Κλυτώ Δημητρίου

Υπεύθυνη Κλάδου Χαρτογραφίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ