Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται

Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – “DLS Portal” δεν επιτρέπεται από τη διαδικτυακή διεύθυνση σας (IP Address), λόγω συμπερίληψης της σε λίστα απαγόρευσης πρόσβασης, ενδεχομένως για ένα από τους πιο κάτω λόγους:

 • Κάποιος υπολογιστής ή συσκευή εντός του δικτύου σας έχει μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό ή/και ιούς.
 • Κάποιος υπολογιστής ή συσκευή εντός του δικτύου σας αποτελεί μέλος δικτύου μολυσμένων υπολογιστών με κακόβουλο λογισμικό (botnet).
 • Η διαδικτυακή διεύθυνση σας χρησιμοποιείται από εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server) ο οποίος δεν είναι σωστά ρυθμισμένος.
 • Η διαδικτυακή διεύθυνση σας χρησιμοποιείται για την μαζική αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam).
 • Συνδέεστε με δυναμική διαδικτυακή διεύθυνση η οποία προηγουμένως έχει χρησιμοποιηθεί από γνωστούς αποστολείς ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
 • Συνδέεστε από μη-ασφαλές ασύρματο δίκτυο (WiFi) το οποίο επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να το χρησιμοποιούν για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam).

Παρακαλούμε όπως ελέγξετε το εσωτερικό σας δίκτυο και τους υπολογιστές σας για τα πιο πάνω θέματα ασφαλείας.

Εάν έχετε επιλύσει τα πιο πάνω θέματα ασφαλείας και εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση, θα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσο η διαδικτυακή διεύθυνση σας (IP Address) εξακολουθεί να είναι καταχωρημένη σε λίστα απαγόρευσης πρόσβασης στον ακόλουθο σύνδεσμο και να προβείτε στις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. (Σημείωση: για να εντοπίσετε το IP σας, αναζητήστε το στο Google καταχωρώντας τη φράση : “What is my  IP)

Έλεγχος Διεύθυνσης

Αν το IP σας είναι “not poor”, τότε θα πρέπει να προβείτε στη διαδικασία εκκαθάρισης των Cookies, Cached images and files από τον Browser σας (Chrome, Firefox, Edge κ.λπ.).  Για τη διαδικασία αυτή μεταβείτε στις ρυθμίσεις (Settings) του Browser σας (ακολουθείστε τις 3 τελείες ή γραμμές στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας), ακολούθως επιλέξτε «ιδιωτικότητα και ασφάλεια» (“privacy and security”) και μετά “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” (“clear browsing data”).  Βεβαιωθείτε ότι στο σημείο “Time Range” είναι επιλεγμένο το “All Time” καθώς επίσης τα σημεία “Cookies and other site data” και “cached images and files” είναι  επιλεγμένα και ακολούθως επιλέξτε «καθαρισμός δεδομένων» (“clear data”). Κλείστε το  Browser σας και στη συνέχεια δοκιμάστε εκ νέου να εισέλθετε στην Πύλη του Κτηματολογίου.

Αν το IP σας είναι “poor”, τότε θα πρέπει να προχωρήσετε στην Υποβολή Αιτήματος Αφαίρεσης (Removal Request):

Υποβολή Αιτήματος Αφαίρεσης

Στη διαδικασία αυτή θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το IP,  το email και το τηλέφωνο σας.  Στο  τέταρτο σημείο, μπορείτε να καταχωρήσετε απλά το λεκτικό “Για πρόσβαση στο DLS Portal”. Κατόπιν επιλέξτε “Submit Request” και περιμένετε 1-2 λεπτά μέχρι το σύστημα να σας ενημερώσει ότι το αίτημα σας έχει ληφθεί και ότι σε μία ώρα περίπου το IP σας από «poor” θα μετατραπεί “normal”.  Αυτό συνεπάγεται θα έχει ανακτηθεί η πρόσβαση σας στην Πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και μέσα σε 48 ώρες το IP σας θα περάσει σε διαδικασία ελέγχου και στην περίπτωση που κριθεί ακίνδυνο, θα μετατραπεί σε “not poor”.

Access Denied

Access to DLS Portal is denied from your IP address, due to its inclusion in a block list, possibly for one of the following reasons:

 • A computer or device in your network has been infected with malware and/or viruses.
 • A computer or device in your network is part of a botnet.
 • Your IP address is used by a mail server which is not configured properly.
 • Your IP address is used to send mass unwanted messages (spam).
 • You are connecting using a dynamic IP address previously used by known senders of unwanted messages (spam).
 • You are connecting from an unsecured wireless network that allows unauthorized users to send unwanted messages (spam).

Please check your network and your devices for the above security issues. 

If you have resolved the above security issues and still do not have access, you should check whether your Internet address (IP Address) is still blacklisted at the following link and proceed with the procedures described below. (Note: to find your IP, search it on Google by entering the phrase: “What is my IP”)

Address Lookup

If your IP is “not poor”, then you should proceed with the process of clearing Cookies, Cached images and files from your Browser (Chrome, Firefox, Edge, etc.). For this procedure, go to the Settings of your Browser (follow the 3 dots or lines in the upper right part of your screen), then select “Privacy and Security” and then “Clear browsing data”. Make sure at “Time Range” the “All Time” is selected, “Cookies and other site data” and “Cached images and files” are checked and then select “Clear Data”. Close your browser and then try again to enter the Dls Portal.

If your IP is “poor”, then you should proceed to Submit a Removal Request:

Submit Removal Request

In this process you will be asked to fill in your IP, email and phone number. In the fourth point, you can simply enter the text “To access the DLS Portal”. Then select “Submit Removal Request” and wait 1-2 minutes until the system informs you that your request has been received and that in about an hour your IP will change from “poor” to “normal”. This means that your access to the DLS Portal will be restored and within 48 hours your IP will go through a control process and if it is considered safe, it will be changed to “not poor”.