ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποφάσισε από τις 12 Απριλίου 2023 την εισαγωγή νέων εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης του κοινού για την υποβολή αιτήσεων και παραλαβή εγγράφων, ανάλογα με την επιθυμία/επιλογή του αιτητή:

Α.   Υποβολή Αιτήσεων/Δηλώσεων με φυσική παρουσία.

 1. Χωρίς διευθέτηση ραντεβού, στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο (ΕΚΓ):

Μόνο για κατάθεση αιτήσεων που αφορούν την Εγγραφή Εμπράγματων Βαρών σε Ιδιοκτησίες ή Απαγορεύσεων σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, στο ΕΚΓ της Επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο.

 1. Με διευθέτηση ραντεβού στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο (ΕΚΓ):

Μόνο για Δηλώσεις Μεταβιβάσεων (Δωρεές/Πωλήσεις/Ανταλλαγές) και Υποθηκών. Προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων στο ΕΚΓ που επιθυμούν οι αιτητές να διεκπεραιωθεί η δικαιοπραξία.  Αφού ελεγχθεί από το ΕΚΓ η εγκυρότητα και πληρότητα των εγγράφων, θα ειδοποιηθούν οι αιτητές, είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για την ημερομηνία και ώρα του ραντεβού διεκπεραίωσης της δικαιοπραξίας.

Β.   Υποβολή Αιτήσεων χωρίς φυσική παρουσία.

Αφορά όλες τις αιτήσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη κατηγορία Α και οι οποίες έχουν τους πιο κάτω εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αίτησης από τους αιτητές:

 1. Μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής, στις η-Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πλατφόρμας DLS PORTAL (e-Κτηματολόγιο) για τις αιτήσεις που είναι διαθέσιμες με αυτό τον τρόπο. Συστήνεται στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα, να επιλέγουν αυτό τον τρόπο υποβολής αίτησης.
 2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, στις διευθύνσεις:

Απαραίτητη η αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλεφώνου επικοινωνίας.

 1. Μέσω έντυπου ταχυδρομείου, με διαβίβαση των αρχικών εγγράφων, στη ταχυδρομική διεύθυνση του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, αναφέροντας την ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτητή καθώς επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση – email για αποστολή του σχετικού συνδέσμου-“link”, για την πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας “Jcc Smart”.
 2. Στο ειδικό κουτί, που βρίσκεται εκτός του κτιρίου του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, με τοποθέτηση των αρχικών εγγράφων οποιαδήποτε ώρα της μέρας, αναφέροντας ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας του αιτητή καθώς επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση – email για αποστολή του  σχετικού συνδέσμου-“link” για την πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας “Jcc Smart”.

Επίσης ενημερώνεστε ότι:

 • Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της υπογραφής του αιτητή στην αίτηση και η επισύναψη φωτοαντίγραφου των δύο όψεων της ταυτότητας/διαβατηρίου/“ARC” (αλλοδαποί) του αιτητή. Εάν η υποβολή της αίτησης γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν απαιτείται η προσκόμιση των αρχικών εγγράφων, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου θα ζητηθεί μετά την υποβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα αρχικά έγγραφα, και εφόσον ζητηθεί, να τοποθετούνται σε φάκελο στο ειδικό κουτί του ΕΚΓ, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
 • Καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις, η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της ταυτότητας του αιτητή, της πλήρους διεύθυνσής του, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και του τηλεφώνου επικοινωνίας.
 • Όταν η αίτηση παραληφθεί, ο αιτητής θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η αίτηση του παραλήφθηκε και εξετάζεται.
 • Εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για αποδοχή της αίτησης, θα δίδεται Αριθμός Φακέλου και θα υπολογίζονται τα σχετικά τέλη και δικαιώματα.
 • Ο αιτητής θα ενημερώνεται μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου με  σχετικό σύνδεσμο-“link” για πληρωμή μέσω της Υπηρεσίας “Jcc Smart”.
 • Απόδειξη πληρωμής, θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία “Jcc Smart” στον αιτητή.
 • Η προθεσμία πληρωμής είναι 3 (τρεις) εργάσιμες μέρες. Στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν προχωρήσει στην πληρωμή, η αίτησή του θα απορρίπτεται και θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η διαδικασία πληρωμής μέσω της Υπηρεσίας “Jcc Smart” δύναται να συμπεριλάβει και υφιστάμενες αιτήσεις για τις οποίες εκκρεμεί είσπραξη τελών /δικαιωμάτων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://portal.dls.moi.gov.cy, υπάρχουν αναρτημένες πληροφορίες, οδηγίες και έντυπα για την υποβολή των αιτήσεων.

Για τις αιτήσεις  που  αφορούν  σε  έκδοση  σχεδίων,  αντίγραφων πιστοποιητικού εγγραφής–αντίγραφο τίτλου και πιστοποιητικών έρευνας, εφαρμόζονται οι πιο κάτω τρόποι παραλαβής/παράδοσης τους, στους αιτητές:

 1. Με το χέρι, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, αφού προηγηθεί τηλεφωνική ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – email ενημέρωση, για την ημερομηνία παραλαβής του.
 2. Μέσω έντυπου ταχυδρομείου.

Προτρέπονται οι πολίτες να κάνουν εγγραφή στο σύστημα CY LOGIN/ ΑΡΙΑΔΝΗ ώστε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις που χρειάζονται και είναι διαθέσιμες σύμφωνα με την κατηγορία Β.1 πιο πάνω, τόσο στο Τμήμα μας, όσο και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το Τμήμα θα συνεχίσει να πρωτοπορεί σε εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής με στόχο την αμεσότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών ειδικότερα στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας της χώρας μας.