ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

​Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκτιμά ότι εκκρεμεί η έκδοση περίπου 50.000 τίτλων ιδιοκτησίας και αφορούν διάφορες αναπτύξεις. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται τόσο οι αναπτύξεις, για τις οποίες οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες έχουν ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, όσο και για αναπτύξεις για τις οποίες η διαδικασία του εκσυγχρονισμού έχει ξεκινήσει αυταπάγγελτα από το Διευθυντή, κατόπιν αιτήματος από ενδιαφερόμενο πρόσωπο, καθώς και οι αναπτύξεις για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, ούτε από τον ιδιοκτήτη ή ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Προς την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το Τμήμα, έχει προχωρήσει στην ετοιμασία προγράμματος δράσης, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου.​​