ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας του για βελτίωση και εκσυγχρονισμού του ρόλου του, με στόχο, τόσο την ικανοποίηση των σημερινών και μελλοντικών του αναγκών, όσο και αυτών της τοπικής και ευρύτερης Ευρωπαϊκής Κοινωνίας, έχει προχωρήσει στην ανάθεση, μέσα από ανοικτό διαγωνισμό, του πιο πάνω έργου. Η Διεύθυνση του Τμήματος έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο, την ετοιμασία νέας στρατηγικής, για την αναβάθμιση της τεχνολογίας της Πληροφορικής στο Τμήμα. Η νέα στρατηγική κρίνεται ως ένα από τα σοβαρότερα κλειδιά επιτυχίας και χάραξης του νέου οράματος αλλαγής στο Τμήμα, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνάδει, τόσο με τις επιχειρησιακές διεργασίες του Τμήματος, όσο και με τους ευρύτερους στόχους του, για παροχή υπηρεσιών προς όλες ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του  ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλου οργανισμούς και κατά κύριο λόγο προς τον πολίτη.​

Η Διεύθυνση του Τμήματος εστιάζεται σε τρείς άξονες άμεσης εφαρμογής, επιδιώκοντας την αξιοποίηση όλης της τελευταίας λέξης σε επίπεδο τεχνολογίας: (α) την ανάπτυξη νέου Συστήματος Πληροφοριών Γης (β) την ανάπτυξη και υλοποίηση της Διαδικτυακής Πύλης “DLS Portal” στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας “2007/2/EC INSPIRE” και υλοποίησης της ψηφιακής υποδομής χωρικών πληροφοριών ” Spatial Data Infrastructure” και (γ) τη διασύνδεση και παροχή πληροφοριών σε άλλους οργανισμούς με την ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος “Geographical Information System” για το Δήμο Στροβόλου, ως πιλοτικού προγράμματος.

Στα πλαίσια του έργου, έχει ολοκληρωθεί μελέτη Στρατηγικής Πληροφορικής “DLS IT Straregy”, η οποία περιλαμβάνει νέο όραμα και στρατηγικούς πυλώνες και παράλληλα υπάρχει χρονικός ορίζοντας υλοποίησης λεπτομερών εισηγήσεων, με στόχο τον επανασχεδιασμό όλων των διαδικασιών “Re- engineering”. Στα πλαίσια του εν λόγω ανασχεδιασμού, το Τμήμα, σε συνεργασία με την εταιρεία KPMG, έχουν ετοιμάσει τα νέα ” use-cases” για υλοποίηση και αναβάθμιση του νέου Συστήματος πληροφοριών Γης.