ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Ποιους αφορά:
Αν πάνω σε οποιαδήποτε γη υπάρχουν δέντρα, οικοδομές ή άλλα κατασκευάσματα ή οικοδομήματα που ανήκουν σε πρόσωπο άλλο από τον κύριο της γης, ή αν μέσα στα όρια οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας υπάρχει φρέαρ, ή μικρής έκτασης τεμάχιο γης επί του οποίου υπάρχει φρέαρ, ή οποιοδήποτε άλλο, μικρής έκτασης, τεμάχιο γης, περιλαμβανομένων αυλακιών ή δεξαμενών για μεταφορά ή αποθήκευση νερού, το οποίο ανήκει σε άλλο πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας (γης) και ο Διευθυντής θεωρεί αδύνατη τη διενέργεια αναπροσαρμογής, ο κύριος της γης αυτής δύναται να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση τους.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Αίτηση
 • Ένορκη δήλωση ενώπιον του Πρωτοκολλητή (στην οποία να αναφέρονται ο σκοπός, ο τρόπος και ο χρόνος των επιδόσεων) με τα τεκμήρια (Ν262Α, έντυπα ταχυδρομείου, Ν128Α, Πιστοποιητικό Κοινοτάρχη)
 • Έντυπο Ν.262A
 • Διπλοασφαλισμένα έντυπα ταχυδρομείου
 • Σε περίπτωση ιδιοκτήτη μόνιμου κατοίκου εξωτερικού προσκομίζονται τα πιο κάτω έγγραφα:
  Έντυπο ανάρτησης Ν128Α συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας που βρίσκεται το επηρεαζόμενο ακίνητο, στο οποίο να αναφέρεται ότι ο Ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
 • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.
  Για δείγματα Πληρεξουσίων παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) €20,00 Επιτόπια Έρευνα
β) €10,00 Για κάθε ακίνητο
γ) €5,00 Για τον τίτλο του αιτητή
Μάθε Περισσότερα: