ΠΟΛΙΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ)

Ποιους αφορά:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: α) Ο αγοραστής ακινήτου, δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης και ενώ έχει υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασης του με τον πωλητή, αυτός αδυνατεί ή αμελεί ή παραλείπει να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματί του, β) Ο πωλητής, δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης, γ) Ο ενυπόθηκος δανειστής, δυνάμει εγγεγραμμένης στα μητρώα του ακινήτου, σύμβαση υποθήκης, δ) Ο δανειστής, δυνάμει σύμβασης δανείου με τον αγοραστή, ε) Ο εκδοχέας δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης εκχώρησης με τον εκχωρητή και στ) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αυτεπάγγελτα
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης είναι:
  α) Η Σύμβαση(Πωλητήριο Έγγραφο) έχει συνομολογηθεί μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2014 και έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2014.
  β) Έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 • Αίτηση Δ.Ε.228
 • Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής του τιμήματος πώλησης ή φωτοαντίγραφα τους ή αποδείξεις κατάθεσης μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της καταβολής του τιμήματος πώλησης ή βεβαίωση από τον πωλητή ότι ο αγοραστής έχει εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις που πηγάζουν από το κατατεθειμένο πωλητήριο έγγραφο
 • Σημειώνεται ότι:
  – Εάν ο αιτητής δεν έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε από τα πιο πάνω τότε προσκομίζεται απαραίτητα Ένορκη Δήλωση από το Δικαστήριο ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του πωλητή.
  – Εάν υπάρχει μόνο μία (1) κατοικία έναντι του ακινήτου τότε για εγγραφή δικαιώματος οίκησης πρέπει απαραίτητα να υπογράψουν όλοι οι συνιδιοκτήτες
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
 • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη
  Για δείγματα Πληρεξουσίων παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο
Μάθε Περισσότερα: