ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ποιους αφορά:
Όταν ο ενυπόθηκος οφειλέτης καταστεί υπερήμερος, όταν δηλαδή περάσει ένας μήνας από την ημέρα που συμφωνήθηκε να πληρωθεί το ενυπόθηκο χρέος σύμφωνα με την υποθήκη και ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν συμμορφώθηκε με τους όρους της Σύμβασης Υποθήκης, ο ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να αρχίσει τη διαδικασία πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου για είσπραξη του ενυπόθηκου χρέους.
Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Αίτηση – Τύπος Ν.276 με ενσωματωμένη την Ένορκη Δήλωση που περιλαμβάνεται στο ίδιο έντυπο. Στην Ένορκη Δήλωση να αναφέρονται η πλήρης διεύθυνση του οφειλέτη και ότι το ενυπόθηκο χρέος ή συγκεκριμένο μέρος του παραμένει απλήρωτο και να επισυνάπτονται σ’ αυτή τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Αντίγραφο της Ειδοποίησης επί του εντύπου Ν.275 (η ειδοποίηση υπογράφεται και επιδίδεται με διπλοσυστημένη επιστολή ή προσωπική επίδοση στην παρουσία ενός ικανού μάρτυρα ή με δικαστικό επιδότη από τον ενυπόθηκο δανειστή στον ενυπόθηκο οφειλέτη)
  • Αντίγραφο της κατάστασης λογαριασμού
  • Αποδεικτικά στοιχεία της επίδοσης, δηλαδή: απόδειξη του ταχυδρομείου, εάν η επίδοση έγινε με διπλοσυστημένη επιστολή ή ένορκη δήλωση του προσώπου που έκανε την επίδοση, δηλαδή του εντεταλμένου από τον ενυπόθηκο δανειστή ή του δικαστικού επιδότη ανάλογα με την περίπτωση, και
  • Πιστοποιητικό εγγραφής της Υποθήκης
 • Η αίτηση πρέπει να κατατίθεται σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της ένορκης δήλωσης.
Τρόπος Υποβολής:
Η αποδοχή της αίτησης γίνεται σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και προωθείται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της επαρχίας που βρίσκεται το ακίνητο
Δικαιώματα / Τέλη:
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) €20,00 Αποδοχή της αίτησης
β) €100,00 Εκτιμητικά Δικαιώματα για κάθε επηρεαζόμενο τεμάχιο
γ) €20,00 Για επιτόπια έρευνα
δ) €10,00 Για κάθε επηρεαζόμενο ακίνητο

Σημείωση:

 • Στην πορεία της αίτησης ζητούνται επιπρόσθετα δικαιώματα για την αίτηση (δικαιώματα για δημοπράτη, γνωστοποιήσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αγγελίες πώλησης, κοινοτάρχη, οδοιπορικά του δημοπράτη)
Μάθε Περισσότερα: