ΝΟΜΙΚΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

Το Κτηματολογικό Υποσύστημα του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών / εφαρμογών / επιχειρηματικών διαδικασιών σχετικά με την εγγραφή και τη διακατοχή της ακίνητης ιδιοκτησίας, την καταχώριση δικαιωμάτων και βαρών/απαγορεύσεων, τις αναγκαστικές πωλήσεις, την εγγραφή με διαθήκη και την κληρονομιά, τις δουλείες, τις μεταβιβάσεις και τις υποθήκες, τις ιδιοκτησίες, τους διαχωρισμούς, την παραχώρηση / μίσθωση / ανταλλαγή κρατικής γης και πολλών άλλων.

Οι λειτουργίες του ΚΤΥΠ ομαδοποιούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Αποδοχή Αιτήσεων (Maintenance)
  • Κατεχόμενα (occupied)
  • Συλλογή Κτηματολογικών Δεδομένων (Data Capture)
  • Υποστήριξη και Διόρθωση Δεδομένων (System Administration)
  • Έρευνες (Αναζήτηση Πληροφοριών – Enquiries)
  • Αναφορές (Reports)

Αποδοχή Αιτήσεων (Maintenance)

Αυτή η ομάδα των προγραμμάτων περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες (100 περίπου) οι οποίες χρησιμοποιούνται για το χειρισμό και διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων που γίνονται αποδεκτές από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία ως επίσης και όλων των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από το Τμήμα και εκτελούνται με βάση τη σχετική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς και την πρακτική του Τμήματος. Πιο κάτω φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έχουν ομαδοποιηθεί:

Κατεχόμενα (Occupied)

Η ομάδα των προγραμμάτων αυτών, διαχειρίζεται τις πληροφορίες των κατεχόμενων ακίνητων ιδιοκτησιών των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας, των οποίων τα κτηματικά μητρώα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των τουρκικών στρατευμάτων. Με βάση ειδική Νομοθεσία, που θεσπίστηκε μετά τον Ιούλιο 1974, τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Αμμοχώστου και Κερύνειας, μεταστεγάστηκαν στις ελεύθερες περιοχές, δημιούργησαν νέα μητρώα και εκδίδουν βεβαιώσεις ιδιοκτησίας τουρκοκρατούμενου ακινήτου, αντί των γνωστών πιστοποιητικών εγγραφής. Η ομάδα των προγραμμάτων αυτών περιλαμβάνει προγράμματα για την αποδοχή σχεδόν όλων των ειδών αιτήσεων, εκτός από τα είδη που απαιτείται επιτόπια εξέταση, προγράμματα για έρευνα και εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη καθώς και προγράμματα αναφορών για εκτύπωση βεβαιώσεων και άλλων λεπτομερειών των ακινήτων.

Συλλογή Κτηματολογικών Δεδομένων (Data Capture)

Η ομάδα των προγραμμάτων για τη Συλλογή των Κτηματολογικών Δεδομένων (ΣΚΔ) ολοκληρώθηκε το έτος 2001. Αμέσως μετά άρχισε το έργο της ΣΚΔ το οποίο έχει ως στόχο την αντιγραφή των κτηματικών μητρώων των ελεύθερων περιοχών και μέρος των κατεχόμενων περιοχών καθώς και την εισαγωγή όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά, στο ΣΠΓ, με την καλύτερη δυνατή μορφή. Εξαιρούνται οι ιστορικές (διαγραμμένες) πληροφορίες. Η ομάδα των προγραμμάτων αυτών περιλαμβάνει προγράμματα καταχώρισης και συντήρησης των ψηφιακών κτηματικών μητρώων (Κτηματολογικής Βάσης Δεδομένων), συντήρησης του αρχείου φυσικών και νομικών προσώπων, προγράμματα έρευνας καθώς και προγράμματα αναφορών και εκθέσεων.

Υποστήριξη και Διόρθωση Δεδομένων (System Administration)

Αυτή η ομάδα των προγραμμάτων περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο χειριστή να διορθώσει δεδομένα, τα οποία είναι λανθασμένα, λόγω προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά τη μεταφορά τους από το Σύστημα Αρχικής Δημιουργίας Αρχείου (προηγούμενο σύστημα) είτε λόγω λάθους πληκτρολόγησης. Οι λεπτομέρειες των αλλαγών αποθηκεύονται στο ΚΤΥΠ, τόσο για ιστορικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, αυτή η ομάδα των προγραμμάτων, περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία βοηθούν στην όλη διαχείριση του ΚΤΥΠ, όπως στη συντήρηση των διαφόρων κωδικών, υποϊδιοκτησιών, πρόσβασης κλπ.

Έρευνες (Αναζήτηση Πληροφοριών – Enquiries)

Αυτή η ομάδα των προγραμμάτων δίνει στο χειριστή πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι ταξινομημένες κατά αριθμητική ή αλφαβητική σειρά και να είναι συγκεκριμένης φύσης ή περιγραφής καθώς και ιστορικές.

Αναφορές (Reports)

Οι υφιστάμενες, στο παρόν στάδιο, αναφορές του ΚΤΥΠ, ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του Τμήματος, τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες. Έχουν ομαδοποιηθεί στις πιο κάτω κατηγορίες:

Εκθέσεις Ευρείας Χρήσης

Περιλαμβάνονται αναφορές για ιδιοκτήτες και ακίνητα, εκθέσεις ακινήτου, εκθέσεις φακέλου κλπ.

Εμπόδια

Περιλαμβάνονται αναφορές για προσωπικές επιβαρύνσεις. Εμπράγματα βάρη στην ιδιοκτησία, ανακλήσεις πληρεξουσίων, κλπ.

Επιστολές

Περιλαμβάνει συνήθεις επιστολές που στέλνει ο υπάλληλος προς τους πολίτες, για καθορισμό ημερομηνίας επιτόπιας εξέτασης της αίτησης τους, για προσκόμιση επιπρόσθετων εγγράφων, κλπ.

Βεβαιώσεις

Περιλαμβάνονται βεβαιώσεις και αποδείξεις που δίνονται από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, όπως απόδειξη κατάθεσης αίτησης.

Κατάλογοι Φακέλων

Περιλαμβάνονται διάφοροι κατάλογοι για εσωτερική χρήση όπως κατάλογος υποθηκών, κατάλογος μεταβιβάσεων, κατάλογος πωλητηρίων εγγράφων.

Κατάλογοι (ακινήτων/προσώπων/ιδιοκτησίας)

Περιλαμβάνονται διάφοροι κατάλογοι για εσωτερική χρήση όπως κατάλογος εγγραφής ιδιοκτητών κατά περίοδο, ευρετήριο κτήματος κατά περιοχή/τμήμα.

Στατιστικές Φακέλων

Περιλαμβάνονται διάφορες στατιστικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην ετήσια έκθεση του Τμήματος, όπως αριθμός μεταβιβάσεων και αριθμός υποθηκών κλπ.

Πιστοποιητικά 

Περιλαμβάνεται αριθμός πιστοποιητικών (μερικά από αυτά προτυπωμένα) όπως το πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο τυπώνεται σε χαρτί πολυτελείας μεγέθους Α3, πιστοποιητικά έρευνας κλπ.

Μηνιαίες στατιστικές φακέλων

Περιλαμβάνονται αναφορές οι οποίες δίνουν στοιχεία για τις μηνιαίες στατιστικές, όπως κατάλογος φακέλων ΕΚΓ κατά επαρχία, πρόθεμα, τύπο φακέλου, περίοδο κλπ.

Στατιστικές Ακινήτων

Περιλαμβάνονται αναφορές με στατιστικές σχετικά με τα ακίνητα, όπως αριθμό πωληθέντων ιδιοκτησιών και η αξία τους κατά περιοχή, κατηγορία, τύπο, υποϊδιοκτησία, περίοδο κλπ. Σημειώστε ότι οι πιο πάνω αναφορές μπορούν να εκτυπωθούν από τους ίδιους τους χειριστές του ΚΤΥΠ άμεσα ή μαζικά.