ΜΕΛΛΟΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΠΓ

Αναβάθμιση και επέκταση του Σ.Π.Γ.

Η συντήρηση του, η αναβάθμιση και η επέκταση του ΣΠΓ, αποτελούν το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής και στρατηγικής σημασίας του Κράτους. Βασικός στόχος του Τ.K.X., είναι η διεύρυνση του ΣΠΓ με σκοπό τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Γης, το οποίο κα εξυπηρετεί άμεσά τους οργανισμούς που διαχειρίζονται δεδομένα αναφορικά με τη γη.

Για την αναβάθμιση και λειτουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου και αξιόπιστου Συστήματος Πληροφορίων γης, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του “DLS IT Strategy” του Τμήματος που στοχεύει στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης των τεχνολογιών πληροφορικής στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Πληροφοριών Γης στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου Συστήματος Πληροφοριών Γης, με αναβαθμισμένες, εμπλουτισμένες και επανασχεδιασμένες λειτουργίες, σχεδιασμένου με τρόπο που να εξυπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο, και αξιόπιστα, τόσο τις επιχειρησιακές διεργασίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς όλες ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άλλους οργανισμούς και τον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνεται εντός 2022, η αναβάθμιση (A Φάση) του Γεωγραφικού Υποσυστήματος του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ). Η αναβάθμιση, η οποία αποτελεί έργο τεράστιας στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβάνει την τελευταία λέξη σε τεχνολογίες “GIS” για λειτουργία χωρικών διαδικασιών. Ως μέρος της πιο πάνω αναβάθμισης, το Τμήμα θα εγκαταστήσει παράλληλα και εξειδικευμένη πλατφόρμα “Data Analytics” και “Dashboards”. Με αυτό τον τρόπο, το Τμήμα εισέρχεται σε ένα νέο περιβάλλον επιχειρησιακής ευφυίας – “Business Intelligence” για σκοπούς λήψεως ταχύτερων αποφάσεων εκ μέρους της Διεύθυνσης, βασισμένων πλέον σε “online” πραγματικά δεδομένα.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού για την Β Φάση της αναβάθμισης ΣΠΓ που αφορά το Νομικό και Εκτιμητικό Μέρος και αναμένεται η ανάθεση και κατακύρωση του εντός του 2023. Το Έργο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ρύθμιση, παραμετροποίηση και εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος για το ΤΚΧ που θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει όλες τις λειτουργίες του υφιστάμενου παλιού συστήματος. Επίσης, θα περιλαμβάνει την μετάπτωση των δεδομένων του παλιού συστήματος στο νέο, τη προμήθεια, ρύθμιση και εγκατάσταση λογισμικών συστήματος, τη προμήθεια καινούργιου μηχανογραφικού εξοπλισμού (εξυπηρετητές, περιφερειακό εξοπλισμό, εξοπλισμό δικτύου κλπ.) και εκπαίδευση των χρηστών. 

Η λειτουργία των νέων συστημάτων, θα έχει πολλά οφέλη για πολίτες, οργανισμούς, επαγγελματικά σύνολα, άλλες υπηρεσίες του  ευρύτερου δημόσιου τομέα και το ίδιο το Τμήμα του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Αναλυτικά, τα κύρια οφέλη παρουσιάζονται πιο κάτω:

 • Ανοικτή ευέλικτη και διαλειτουργική αρχιτεκτονική
 • Ενοποιημένη επικοινωνία μέσω προγραμματιστικών διεπαφών με υπηρεσίες και λογισμικά διαδικτύου
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών/υπηρεσιών
 • Μοντελοποίηση ροών εργασίας
 • Ενσωμάτωση ροών εργασίας εντός των λογισμικών με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση
 • Μείωση όγκου καθυστερημένων υποθέσεων
 • Ελαχιστοποίηση ανάγκης για πολλαπλούς χειροκίνητους ελέγχους
 • Νέες επανασχεδιασμένες και ευέλικτες διαδικασίες
 • Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του κοινού με παράλληλη μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία του κοινού στα γραφεία του ΤΚΧ
 • Ευκολότερη και ταχύτερη διαδικασία μελλοντικής αναβάθμισης συστημάτων
 • Αποφυγή δεσμεύσεων σε τεχνολογίες αλλά και σε εξειδικευμένο προσωπικό
 • Δημιουργία προσωπικού πολλαπλών ικανοτήτων.
 • Συντήρηση και ευκολότερη πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα
 • Υλοποίηση σύγχρονων προτύπων ασφαλείας του συστήματος
 • Ευέλικτα εργαλεία για την παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών και στατιστικών
 • Αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και ταχύτερη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Συμβατότητα με τις τοπικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις
 • Αποτελεσματική διαλειτουργικότητα με εξωτερικά συστήματα
 • Αξιόπιστα και ασφαλή δεδομένα.

Επιπρόσθετα και γενικότερα μελλοντικά οφέλη είναι:

 • Λειτουργική εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και ενίσχυση της απόδοσης μέσω αυξημένης παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και εξορθολογισμού του κόστους.
 • Επιχειρησιακή συνέχεια “Business continuity”.
 • Ενίσχυση του περιβάλλοντος τεχνολογιών πληροφορικής του ΤΚΧ.
 • Ομαλή αναβάθμιση των συστημάτων και μετάβαση στη νέα κατάσταση, διατηρώντας την ομαλή εκτέλεση των καθημερινών εργασιών και συναλλαγών.
 • Υποστήριξη των τελευταίων, ευέλικτων και σταθερών τεχνολογιών οι οποίες παρέχουν πλούσια ολοκληρωμένη λειτουργικότητα και υποστηρίζουν τη δημιουργία αποδοτικότερων διαδικασιών και νέων υπηρεσιών.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, καθώς και της αξίας τους.
 • Μείωση των κινδύνων, ρίσκου και του σχετικού κόστους.
 • Επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και παροχή καναλιών δημοσίευσης των υπηρεσιών και βελτιστοποίησης της διάθεσής τους.
 • Αντιμετώπιση των προκλήσεων και καθορισμός αρχών αναφορικά με τη χρήση ανοιχτών και διαμοιραζόμενων δεδομένων, καθώς και καθιέρωση αρχών μεταξύ των εμπλεκομένων για την ομαλή και βέλτιστη πρόσβαση στην πληροφορία και τις διαδικτυακές υπηρεσίες.
 • Καθιέρωση ολοκληρωμένων “end-to-end” διαδικασιών που θα υποστηρίζονται από Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική “service oriented architecture”.
 • Καθιέρωση προτύπων για την ακεραιότητα και ποιότητα των δεδομένων.
 • Θεμελίωση των βάσεων για την καθιέρωση ενός Εθνικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πληροφοριών Γης σε συνδυασμό με μια Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων.