ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Οι κοινόκτητες οικοδομές ρυθμίζονται και διέπονται από Κανονισμούς, οι οποίοι προνοούν για τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση, χρήση και κάρπωση των μονάδων, της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και ρυθμίζουν τις σχέσεις των κυρίων των μονάδων καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αναφορικά με την κοινόκτητη οικοδομή και την κοινόκτητη ιδιοκτησία.

Οι κύριοι μονάδων κοινόκτητων οικοδομών, μπορούν να συντάξουν Κανονισμούς και μπορούν να τους τροποποιούν, αναθεωρούν, αντικαθιστούν ή ανακαλούν, με απόφαση των κυρίων του 75% τουλάχιστον της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.

Για την εγγραφή, τροποποίηση, αναθεώρηση, ή αντικατάσταση των Κανονισμών που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 38ΙΘ, του Νόμου, Κεφ. 224 υποβάλλεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή, σχετική αίτηση στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η εγγραφή τους γίνεται με την καταχώριση σχετικής σημείωσης, σε όλες τις εγγραφές των μονάδων της κοινόκτητης οικοδομής.

Σημείωση:

Η σύνταξη, τροποποίηση, αναθεώρηση ή αντικατάσταση Κανονισμών κατά τρόπο που να συνάδουν με τον Νόμο, αποτελεί ευθύνη των κυρίων των μονάδων και οποιαδήποτε παρέκκλιση, ή ασυμφωνία αυτών με τις διατάξεις του Νόμου, βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Χρόνος συμπλήρωσης

Ο χρόνος συμπλήρωσης της διαδικασίας, ποικίλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Απαιτούμενα Έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα, Τρόπος Υποβολής, και Δικαώματα / Τέλη