ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο Κλάδος Διοίκησης έχει το συντονιστικό ρόλο για όλα τα θέματα διοίκησης των κλάδων του Τμήματος, καθώς και όλων των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων. Προάγει τη συνεργασία και εύρυθμη λειτουργία Γραφείων του Τμήματος και βοηθά τον Διευθυντή σε θέματα διοίκησης, ελέγχου, συντονισμού, αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης. Διατηρεί πλήρως ενημερωμένο και μηχανογραφημένο αρχείο προσωπικού, με όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν το Τμήμα.

O Κλάδος Διοίκησης, διαχειρίζεται το Σύστημα Ολικής Ποιότητας του Τμήματος και τα θέματα του προτύπου ISO 9001:2015. Η πιστοποίηση αυτή, αποτελεί αναγνώριση ότι, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει την ικανότητα να λειτουργεί με βάση καταγεγραμμένες διαδικασίες και να εφαρμόζει τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις υπηρεσίες του, για την κάλυψη των απαιτήσεων, τόσο του ίδιου του Τμήματος, όσο και των πολιτών. Η ποιότητα θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος, στην εμπέδωση μιας νέας πελατο-κεντρικής κουλτούρας, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση, το Τμήμα, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και εξωτερικών συνεργατών από το Ελληνικό Δημόσιο, προέβηκε σε αυτοαξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το εργαλείο του “Κοινού Πλαισίου Αυτοαξιολόγησης”, με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης του πολίτη

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Διοίκησης, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κ. Κυριάκος Παπαιωάννου

Υπεύθυνος Κλάδου Διοίκησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ