ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ο Κλάδος Χωρομετρίας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που γίνονται και αφορούν τις κτηματικές χωρομετρήσεις και κτηματικές χαρτογραφήσεις και περιλαμβάνουν τη συλλογή, τον έλεγχο, επεξεργασία, ανάλυση, οριστικοποίηση, αποθήκευση και διαχείριση όλων των σχετικών κτηματικών μετρήσεων και δεδομένων. Στις εργασίες αυτές, περιλαμβάνονται οι χωρομετρικές εργασίες πεδίου, η ενημέρωση των επίσημων κτηματικών σχεδίων και η ενημέρωση των γεωγραφικών βάσεων δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ), στις οποίες αποθηκεύονται τα κτηματικά όρια των ιδιοκτησιών και όλες οι γεωγραφικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα όρια αυτά. Οι χωρομετρικές εργασίες στο πεδίο, μπορούν να αναληφθούν από τεχνικούς μηχανικούς/χωρομέτρες του Τμήματος και από ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες. Ο έλεγχος/εποπτεία των εργασιών αυτών, περιλαμβανομένων και αυτών των ιδιωτών Αρμόδιων Χωρομετρών, η ενημέρωση των κτηματικών σχεδίων και η εισαγωγή των δεδομένων στις βάσεις δεδομένων του ΣΠΓ, αναλαμβάνονται από τον κλάδο.

 • Ενεργός συμμετοχή και συμβολή του Κλάδου, στις διαδικασίες για την αναβάθμιση του γεωγραφικού μέρους του Σ.Π.Γ., που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2022, με στόχο να εργάζεται όλο το προσωπικό σε ένα ενιαίο περιβάλλον, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και επίπεδα πληροφοριών που υπάρχουν. Επίσης, στόχος είναι μέσω του νέου συστήματος, να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η πρόοδος στην τεχνολογία, να απλοποιηθούν και να βελτιωθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων στον Κλάδο.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού στη χρήση του νέου συστήματος, το οποίο θα εφαρμοστεί με την αναβάθμιση του γεωγραφικού μέρους του Σ.Π.Γ, με στόχο η μετάβασή του σε επίπεδο παραγωγής να γίνει με τον πιο ομαλό τρόπο.
 • Συνεχής έλεγχος και αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων που αποθηκεύονται στις γεωγραφικές βάσεις δεδομένων του Σ.Π.Γ.
 • Μελέτη, προγραμματισμός και ομαδοποίηση υποθέσεων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Αναδιάταξη του προσωπικού του Κλάδου στους διάφορους τομείς, αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Κλάδου και τη μείωση των υποθέσεων στους τομείς που παρατηρείται μεγαλύτερη συσσώρευση.
 • Συμβολή στην προσπάθεια που καταβάλλει η Διεύθυνση του Τμήματος για αναθεώρηση και απλοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται, ώστε να μειωθούν τα στάδια διεκπεραίωσης των υποθέσεων και να περιοριστεί ο αριθμός των επισκέψεων που πραγματοποιούνται στο πεδίο.
 • Υποστήριξη και επέκταση των εφαρμογών της διαδικτυακής πλατφόρμας υπηρεσιών του DLS Portal, στον Κλάδο Χωρομετρίας, με σκοπό την αυτοματοποίηση στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών με τους ιδιώτες αρμόδιους χωρομέτρες, τα άλλα κυβερνητικά τμήματα καθώς και τους πολίτες.
 • Εντατικοποίηση των προσπαθειών για αντικατάσταση του χωρικού υπόβαθρου, με νέο ψηφιακό υπόβαθρο, μέσω της δημοσίευσης και υιοθέτησης νέων κτηματικών σχεδίων ψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας, με το έργο της επαναχωρομέτρησης. Αξιοποίηση των τεμαχίων που προήλθαν από τη σποραδική επαναχωρομέτρηση, για επιτάχυνση της διαδικασίας και υιοθέτηση μεγαλύτερου αριθμού τεμαχίων.
 • Αξιοποίηση της φωτογραμμετρικής μεθόδου αποτύπωσης με την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), για αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων ειδικά σε περιοχές που η πρόσβαση με επίγεια μέσα είναι δύσκολη. Επίσης, για σκοπούς ελέγχου πεδίου (field checking), σε περιοχές που ολοκληρώνεται το έργο της Επαναχωρομέτρησης.
 • Συμβολή του Κλάδου ώστε να ολοκληρωθεί το έργο της αναγκαστικής έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας.
 • Συνέχιση των εργασιών που αφορούν τη χωρομέτρηση και ετοιμασία σχεδίων, για την παραχώρηση μισθώσεων σε πρόσφυγες που διαμένουν σε οικιστικές μονάδες, που έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη.
 • Ολοκλήρωση του έργου της καταγραφής και εκτίμησης της αξίας των σχολικών μονάδων.
 • Συνέχιση της ανάθεσης, από το Τμήμα, χωρομετρικών υποθέσεων σε ιδιώτες Αρμόδιους Χωρομέτρες, μέσω διαγωνισμών καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης και υποστήριξής τους από τον Κλάδο Χωρομετρίας.
 • Αξιοποίηση των προϊόντων της νέας αεροφωτογράφισης που έγινε περί το τέλος του 2019 με προδιαγραφές μεγαλύτερης ακρίβειας, τόσο στον προγραμματισμό όσο και στη μελέτη και τον έλεγχο των υποθέσεων.
 • Συνέχιση της συμμετοχής του κλάδου, στην προσπάθεια για τη διατήρηση της Πιστοποίησης του Τμήματος κατά ISO.

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Χωρομετρίας, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κα. Γιόλα Ρούσου

Υπεύθυνος Κλάδου Χωρομετρίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ