ΣΤΟΧΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΔ ΑΚΙΝΙΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πυλώνα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, καθότι ασχολείται με την ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί ένα από τους κορυφαίους συντελεστές προόδου, ευημερίας και ανάπτυξης στην κυπριακή οικονομία. Με τη σημερινή λειτουργική δομή του και τις αρμοδιότητες που το διέπουν, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα νομοθεσιών, αποτελεί μια από τις πιο ουσιώδεις υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας, προσφέροντας τα μέγιστα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της κυπριακής κοινωνίας.

Το Τμήμα παρέχει τις βάσεις για το σχεδιασμό όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων, που έχουν σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία και προσφέρει υπηρεσίες σε πολλούς φορείς εξουσίας, πέραν του Κράτους, όπως σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίου δικαίου, τραπεζικούς και άλλους οργανισμούς και γενικότερα σε όλους τους πολίτες.

Το Τμήμα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με όλα τα δικαιώματα / περιορισμούς που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία, τη χωρομέτρηση, εγγραφή, μεταβίβαση και υποθήκευση ακινήτου, την εκτίμηση, γενική εκτίμηση ακινήτων (για σκοπούς φορολογίας), τη διακατοχή της γης, καθώς επίσης και τη διαχείριση της ιδιοκτησίας που ανήκει στο Κράτος. Σημαντικό στρατηγικό άξονα αποτελεί η εδραίωση του πολυδιάστατου ρόλου που διαδραματίζει και ο εκσυγχρονισμός / μετασχηματισμός του, σε ένα παραγωγικό και σύγχρονο οργανισμό. Αυξάνονται οι προσδοκίες ότι το ΤΚΧ, ως βασικός οικονομικός παράγοντας για την τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης, είναι σε θέση και θα διαδραματίσει όντως ισχυρό ρόλο για την υλοποίηση νέων στρατηγικών σε πολλούς τομείς.

Για να μπορέσει το ΤΚΧ να φέρει σε πέρας το έργο του, έχει αναπτύξει συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα την εμπλοκή ιδιωτών αρμόδιων χωρομετρών και εκτιμητών. Υπάρχει ανάγκη αυτός ο τομέας να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί σταδιακή μείωση της συσσωρευμένης εργασίας. Το Τμήμα έχει ξεκινήσει μια νέα στρατηγική προσέγγιση, ούτως ώστε να βρεθούν οι βέλτιστοι τρόποι εξάλειψης του προβλήματος της συσσωρευμένης εργασίας.

Το ΤΚΧ συλλέγει μια πλειάδα από δεδομένα, που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία, χειρογραφικά πέραν των 100 χρόνων και μηχανογραφικά πέραν των 20 χρόνων. Η συλλογή δεδομένων αποτελεί μέρος των καθημερινών δικαιοπραξιών του, καθώς και μέρος ευρύτερων έργων συλλογής δεδομένων, τόσο στο πεδίο, όσο και μέσω νέων μορφών τεχνολογιών.

Το Τμήμα, στο πλαίσιο των καθημερινών διεργασιών του, έχει θέσει ως στόχο τη λειτουργία ενός εκσυγχρονισμένου και αξιόπιστου συστήματος ακίνητης ιδιοκτησίας, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και του πολίτη, έτσι ώστε να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέσα από πρωτοπόρες και καινοτόμες μεθόδους, καθώς και σύγχρονες τεχνολογίες, για τη διεκπεραίωση της αποστολής του.

Πέραν των πιο πάνω, το ΤΚΧ έχει αναλάβει την υλοποίηση διαφόρων έργων, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, την ενίσχυση της επιχειρησιακής του απόδοσης και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων του, την εναρμόνισή του με τις τάσεις της νέας ψηφιακής εποχής, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και γενικότερα τη βελτίωση της εικόνας του. Τα έργα αυτά, αποτελούν πλέον και συντρέχουν ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών διεργασιών του, με στόχο το συνεχή επανασχεδιασμό τους, στη βάση βέλτιστων πρακτικών.

Ο επανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση διαδικασιών, καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων του, με βάση τις πιο πρόσφατες ευέλικτες και σταθερές τεχνολογίες, που παρέχουν πλούσια ενοποιημένη λειτουργικότητα, θα δημιουργήσουν αποτελεσματικότερες διαδικασίες και νέες υπηρεσίες / δυνατότητες υπηρεσιών και θα συμβάλουν έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και σε νέους τομείς ανάπτυξης και στην φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσέγγιση του Κράτους, αναφορικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση “e-Government”.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΤΚΧ, παραλαμβάνει καθημερινά μεγάλο αριθμό αιτήσεων για διεκπεραίωση υποθέσεων και για εκτέλεση δικαιοπραξιών. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν οριοθετήσεις, διαχωρισμούς ακινήτων, καθορισμό δικαιωμάτων και περιορισμών που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία, ενημέρωση / εκσυγχρονισμό χαρακτηριστικών της ακίνητης ιδιοκτησίας, μισθώσεις κρατικής ιδιοκτησίας, εκποιήσεις, αιτήσεις για εγκλωβισμένους αγοραστές (ΑΕΑ), συμβουλευτικές εκτιμήσεις (ΕΔ) και διάφορα άλλα είδη αιτήσεων (ΑΔΧ). Στις κύριες δικαιοπραξίες περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις, υποθήκες, καταθέσεις πωλητηρίων εγγράφων και κληρονομιές.

Πληρωμές σε έργα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων

Το ΤΚΧ είναι ο αρμόδιος σύμβουλος εκτιμητής του κράτους στα θέματα που αφορούν εκτιμήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και της διεξαγωγής γενικής εκτίμησης για σκοπούς φορολογίας. Με σκοπό να ανταπεξέλθει στον αυξανόμενο όγκο εργασίας του, έχει θέσει ως στόχο τη λειτουργία ενός αναβαθμισμένου, ευέλικτου και αξιόπιστου συστήματος εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τους εκτιμητές του, στη διεξαγωγή των εκτιμήσεων.

Για τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής, στόχος του Τμήματος είναι η υιοθέτηση ενός σύγχρονου εκτιμητικού συστήματος μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος πληροφοριών γης, για πιο αποτελεσματική διαχείριση των πιο πάνω εργασιών, που σχετίζονται με τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων και επιτάξεων, με στόχο τη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των σχετικών διεργασιών.

Περαιτέρω, στόχος του ΤΚΧ είναι ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας, με σκοπό τη μείωση των υφιστάμενων χρονοβόρων διαδικασιών, που απαιτούνται σήμερα στη διεκπεραίωση των απαλλοτριώσεων. Για το σκοπό αυτό, έγιναν εισηγήσεις για τροποποίηση του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου 15/1962, οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο θα διαφοροποιηθεί ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, ώστε τα ποσά των αποζημιώσεων να μπορούν να κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο, ανεξαρτήτως αποδοχής ή ύψους του ποσού.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και DLS PORTAL

Η λειτουργική εξέλιξη και η βελτίωση της απόδοσης διά της αυξημένης παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και βελτιστοποίησης του κόστους, απαιτούν τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, μέσω ενός σταθερού πλαισίου αυτοματοποίησης. Επιπρόσθετα, σε εποχές μειωμένων δημοσίων δαπανών, η αυτοματοποίηση καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών, με μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό, και αποτελεί ένα εργαλείο καταλυτικής σημασίας για την επίλυση των ποικίλων προκλήσεων, που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον, τόσο το ΤΚΧ όσο και η Κύπρος ως χώρα γενικότερα.

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του DLS PORTAL παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων σε όλους τους πολίτες και πρόσβασης μέσω του διαδικτύου στις πληροφορίες του Τμήματος. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και άλλα οργανωμένα σύνολα, έχουν τη δυνατότητα ζωντανής πλοήγησης στο χώρο και στα ακίνητα, κατάθεσης αιτήσεων, εξαγωγής δεδομένων, αγοράς χαρτών κ.α. Η πλατφόρμα αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών για όλη την ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο και μία από τις μοναδικές στο είδος της σε επίπεδο ευρωπαϊκών κτηματολογίων. Απώτερος στόχος είναι η εδραίωση του e- Κτηματολογίου ως του αποτελεσματικότερου μέσου επικοινωνίας με τους πολίτες και η πάταξη της γραφειοκρατίας, σε όλα τα επίπεδα. Με τη χρήση της πλατφόρμας αποφεύγονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνεται η ανάγκη για υποχρεωτική φυσική παρουσία στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία. Στόχος του ΤΚΧ είναι η συνεχής ενίσχυση της πλατφόρμας με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η αίτηση για εγγραφή και διαγραφή επιβαρύνσεων, καθώς και η εγγραφή της ίδιας της υποθήκης από τραπεζικούς οργανισμούς.

Επαναχωρομέτρηση ακίνητης ιδιοκτησίας

Το ΤΚΧ στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων, έχει συλλέξει όλη τη σχετική πληροφορία, η οποία υπήρχε καταχωρημένη στα χειρόγραφα κτηματικά μητρώα και όλες οι δικαιοπραξίες διεκπεραιώνονται μηχανογραφικά. Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλων των κτηματικών σχεδίων (μεγάλος όγκος δεδομένων έχει επίσης συλλεγεί, τόσο από τη διαδικασία μαζικής, όσο και από τη διαδικασία σποραδικής επαναχωρομέτρησης, στο πλαίσιο των καθημερινών δικαιοπραξιών), καθιστώντας το Τμήμα, ως πρότυπο, όσον αφορά την πληρότητα της πληροφορίας αυτής, που σε σχέση με αντίστοιχες προσπάθειες άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, είναι το μοναδικό, στο οποίο υπάρχει ενοποιημένη νομική και χωρική πληροφορία.

Κρίνεται αναγκαία η επαναδραστηριοποίηση του έργου της μαζικής επαναχωρομέτρησης, το οποίο θα επιλύσει πολλαπλά προβλήματα, ενισχύοντας τις διαδικασίες συλλογής ορθών ψηφιακών δεδομένων. Εκτός από την επαναχωρομέτρηση, με την οποία το Τμήμα θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσδιορισμού των ορίων των ακινήτων με συντεταγμένες, το ΤΚΧ προχωρεί με τη σύσταση ομάδων, που θα εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης δεδομένων, για εντοπισμό και διόρθωση ελλειπουσών πληροφοριών (περιουσιακά στοιχεία, λανθασμένες πληροφορίες, διόρθωση ψευδό-ταυτοτήτων και μη επικαιροποιημένων πληροφοριών, εκτιμητική πληροφορία κ.ά.).

Αναβάθμιση και επέκταση Συστήματος Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ.)

Στόχος της δράσης είναι πρώτιστα, η συνεχής συντήρηση και αξιοποίηση του υφιστάμενου Σ.Π.Γ., καθώς και η επιτακτικά αναγκαία αναβάθμισή του. Το υφιστάμενο Σ.Π.Γ. λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το 1999, σε όλα τα Γραφεία του ΤΚΧ και οι διαδικασίες μηχανογράφησης (αρχικής συλλογής δεδομένων) έχουν ολοκληρωθεί. Το Τμήμα, μέσω του Σ.Π.Γ., αποτελεί πρότυπο πηγής δεδομένων για νομικά, χωρικά και εκτιμητικά δεδομένα, για άλλα σημαντικά έργα του Κράτους, όπως η Κυβερνητική Δίοδος Ασφαλείας και η Κυβερνητική Αποθήκη Δεδομένων. Το υφιστάμενο Σ.Π.Γ. υποστηρίζεται από συμβόλαια συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικών και βάσεων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται:

  • Ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής πληροφορικής (DLS Strategy)
  • Συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου Σ.Π.Γ.
  • Αναβάθμιση και επέκταση του Σ.Π.Γ.

Μέρος της αναβάθμισης του Σ.Π.Γ. αποτελεί η πρόσφατη απόφαση για την αναβάθμιση του σχετικού λογισμικού συστήματος από την εταιρεία ESRI.

Ολοκλήρωση έργου νέας γενικής εκτίμησης και αναβάθμιση εκτιμητικού υποσυστήματος σε σύστημα εκτιμήσεων πραγματικού χρόνου.

Το έργο της γενικής εκτίμησης σε τιμές 1.1.2013, έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις φορολογικές αρχές, από το 2017. Πέραν τούτου, το ΤΚΧ, διαχειρίζεται τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης λάθους και των ενστάσεων.

Με βάση τη σχετική ρύθμιση της νομοθεσίας, η διενέργεια νέας γενικής εκτίμησης θα γίνεται κάθε τρία χρόνια, ξεκινώντας από την 1.1.2018. Το ΤΚΧ προχωρεί στη διενέργεια της νέας γενικής εκτίμησης σε τιμές 1.1.2018 και προβαίνει σε ενέργειες για βελτίωση και αναβάθμιση της μεθόδου διεξαγωγής της.

Στόχος του Τμήματος είναι η υιοθέτηση εκσυγχρονισμένου και πιο ευέλικτου εκτιμητικού λογισμικού, μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Σ.Π.Γ., το οποίο θα χρησιμοποιείται ως βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της εκτίμησης. Η επανεκτίμηση αυτή θα γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να επιτυγχάνεται ποιοτικότερη και ομοιόμορφη εκτίμηση, με βάση τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα, με σκοπό τη δικαιότερη φορολόγηση των πολιτών με χαμηλότερο κόστος.

Για τη διεξαγωγή της νέας γενικής εκτίμησης 1.1.2018, το ΤΚΧ έχει προχωρήσει σε αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες εκτιμητές, για τον υπολογισμό των αξιών κατά τ.μ., ανά πολεοδομική ζώνη, για σχεδόν όλους τους Δήμους, Παγκύπρια. Πρόθεσή του είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και να επεκταθεί.

Η εργασία της συλλογής εκτιμητικών χαρακτηριστικών έχει ανατεθεί στους Δήμους και στις επαρχιακές διοικήσεις, που είναι οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση αδειών οικοδομής και πιστοποιητικών έγκρισης. Η προσπάθεια αυτή, έγινε εφικτή με την εφαρμογή της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας “DLS PORTAL”, από τον Ιούνιο 2016. Επιπρόσθετα, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΤΚΧ, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ηλεκτρονική αίτηση για διόρθωση λάθους ή ένσταση γενικής εκτίμησης. Υποβλήθηκε επίσης εισήγηση για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να είναι υποχρεωτική η αυτοδήλωση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η οποία εκκρεμεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Ετοιμάζεται ακόμη σχετική εισήγηση για τροποποίηση της νομοθεσίας για την αποδοχή ενστάσεων και διορθώσεων λάθους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πιο πάνω σχετικής εφαρμογής. Σκοπός του ΤΚΧ είναι η χρήση της εκάστοτε νέας γενικής εκτίμησης, όπου η εφαρμογή της είναι δυνατή, με απώτερο στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, όπως η υιοθέτησή της για τον υπολογισμό των μεταβιβαστικών τελών, για την οποία υποβλήθηκε επίσης εισήγηση για σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας.

Διαχείριση και ανάπτυξη της κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας

Διαχρονικός στόχος του ΤΚΧ είναι η διαφύλαξη της κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας και η προσπάθεια για πλήρη μηχανογράφηση του αρχείου της ιδιοκτησίας αυτής. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας, που υπάγεται στο κράτος, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας και την εν ισχύ νομοθεσία. Σκοπός είναι, η ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας να έχει την καλύτερη διαχείριση, μέσα στα πλαίσια των κυβερνητικών σκοπών και επιδιώξεων, λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, διαχειρίζεται την εκκλησιαστική ιδιοκτησία, που παραχωρήθηκε στο Κράτος για την αντιμισθία του Ιερού Κλήρου της υπαίθρου, της Εκκλησίας της Κύπρου. Λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιομορφίας που παρουσιάζουν οι υποθέσεις που εξετάζονται και της πίεσης που ασκείται από το κοινό και από το Δημόσιο αλλά και η ανάγκη αναθεώρησης του μισθώματος των υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης / αδειών χρήσης, ώστε να καταστεί συμβατό με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να καθίστανται πιο γρήγορες και αποτελεσματικές, μέσω ενός σύγχρονου και ευέλικτου Σ.Π.Γ.

Έργα αναδασμού

Στις περιοχές που συμπληρώνονται έργα αναδασμού, βελτιώνεται η διακατοχή, δημιουργείται πρόσβαση στα τεμάχια, βελτιώνεται το σχήμα τους, εξαλείφεται η συνιδιοκτησία και μειώνεται ο πολυτεμαχισμός της γης, τα οποία έργα από το 2018 βρίσκονται στην αρμοδιότητα του ΤΚΧ. Η εν λόγω δραστηριότητα αναφέρεται στην υλοποίηση έργων αναδασμού, με εκλογή αιρετών μελών Επιτροπής Ενοποίησης και Αναδιανομής και Επιτροπή Εκτίμησης (άρθρα 11, 12 και 14), ετοιμασία και δημοσίευση καταλόγου και χάρτη εκτιμήσεων (άρθρο 15), ετοιμασία και δημοσίευση νέου σχεδίου αγροτικού οδικού δικτύου (άρθρο 20), ετοιμασία Προκαταρκτικής Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) από την ετοιμασία σχεδίου αγροτικού οδικού δικτύου (άρθρο 20), εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας του σχεδίου αναδασμού, προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή του νέου αγροτικού οδικού δικτύου από ιδιώτες εργολάβους (άρθρο 31), συνεδριάσεις προτίμησης (κάθε ιδιοκτήτης προσκαλείται να υποβάλει στην Επιτροπή Αναδασμού τις προτιμήσεις του για τα νέα τεμάχια που θα του παραχωρηθούν (άρθρο 21, ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ), ετοιμασία και δημοσίευση σχεδίου ενοποίησης και αναδιανομής (άρθρο 21, 26), υπόδειξη των νέων τεμαχίων στους ιδιοκτήτες, κτήση κατοχής των νέων τεμαχίων από τους ιδιοκτήτες (άρθρο 28), εγγραφή των νέων τεμαχίων (άρθρο 27), ετοιμασία και δημοσίευση καταλόγου δαπανών (άρθρο 34).

Επίσης, στη νομοθεσία προνοείται η ετοιμασία, δημοσίευση και εφαρμογή σχεδίων εξωραϊσμού του τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος για κάθε περιοχή αναδασμού (άρθρο 26).

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το ΤΚΧ αποτελεί την κύρια πηγή δεδομένων, που σχετίζονται με την ακίνητη ιδιοκτησία και ευρύτερα με τον χώρο. Τα δεδομένα αυτά, σε συνάρτηση με τις διαδικασίες που τα παράγουν και τα υποστηρίζουν, αποτελούν το κύριο ενεργητικό στοιχείο του Τμήματος. Η περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους καθίσταται επιτακτική ανάγκη, καθώς τα δεδομένα αυτά, για να είναι παραγωγικά, θα πρέπει πρώτιστα να είναι δομημένα με ορθό τρόπο και ταυτόχρονα μέσω διαλειτουργικότητας, να είναι διαθέσιμα πρώτιστα οριζόντια, στα τμήμα, υπηρεσίες και φορείς που τα χρειάζονται, στις επιχειρήσεις, στους ερευνητές και στους πολίτες γενικότερα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το ΤΚΧ προσφέρει συνεχόμενη αναβάθμιση σύγχρονων χαρτογραφικών, γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών και υδρογραφικών λογισμικών και μηχανογραφικού εξοπλισμού, ως επίσης και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ψηφιοποίησης. Η παρακολούθηση της σύγχρονης τεχνολογίας και υιοθέτηση νέων μεθόδων στους τομείς χαρτογραφίας, γεωδαισίας, φωτογραμμετρίας και υδρογραφίας, αναπαραγωγής σχεδίων και χαρτών, αποτελεί κύριο μέλημα του Τμήματος. Παράλληλα, το ΤΚΧ δημιούργησε χαρτογραφικές βάσεις, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές και υδρογραφικές βάσεις δεδομένων, σε διάφορες κλίμακες και γίνεται συνεχής ενημέρωσή τους. Το ΤΚΧ εκπροσωπεί επίσημα την Κυπριακή Δημοκρατία σε πανευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως επίσης συμμετέχει σε πανευρωπαϊκές ψηφιακές χαρτογραφικές και υδρογραφικές βάσεις δεδομένων, με στόχο την προώθηση και επιβολή των επίσημων στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χερσαίο, αλλά και στο θαλάσσιο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αεροφωτογράφιση ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Με βάση τα προηγούμενα έργα αεροφωτογράφισης, που έχει ολοκληρώσει το ΤΚΧ, διαφάνηκε ότι προκύπτουν πάρα πολλές δυνατότητες αξιοποίησης των παραδοτέων της αεροφωτογράφισης. Έχει γίνει επίσης αντιληπτό, ότι και η τεχνολογία των DRONES μπορεί να προσφέρει σημαντικά στις υφιστάμενες διαδικασίες. Πραγματοποιήθηκαν ήδη πτήσεις για αεροφωτογραφίσεις με το DRONE του ΤΚΧ, σε συγκεκριμένες περιοχές, για κάλυψη επειγουσών αναγκών, με διακλαδική συνεργασία. Η τεχνολογία αυτή, θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται σε ακατοίκητες περιοχές και σε στενή συνεργασία και συνεννόηση με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Προγραμματίζεται η διεξαγωγή νέας ολοκληρωμένης αεροφωτογράφισης των ελεύθερων περιοχών και κάλυψης με LiDAR των κύριων αστικών περιοχών.

Εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE

Η οδηγία INSPIRE περιλαμβάνει γεωγραφικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες, σε 34 συνολικά θεματικές ενότητες, ομαδοποιημένες σε τρία παραρτήματα. Η εν λόγω Οδηγία σχεδιάστηκε για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων, μέσω της τεκμηρίωσής τους, της λειτουργίας υπηρεσιών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά, στην αύξηση της διαλειτουργικότητάς τους και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η χρήση τους. Επίσης, η εν λόγω Οδηγία δίνει ώθηση στην ανάπτυξη των εθνικών υποδομών γεωχωρικών πληροφοριών των κρατών-μελών, αφού τα θεμέλια της εν λόγω ευρωπαϊκής υποδομής είναι οι εθνικές υποδομές των κρατών-μελών. Η υλοποίησή της προϋποθέτει την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

Η «εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών» είναι ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει γεωγραφικά, περιβαλλοντικά και άλλα δεδομένα, δικτυακή επικοινωνία μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρότυπα διαλειτουργικότητας, συμφωνίες συνεργαζόμενων φορέων, μηχανισμούς πρόσβασης και πολιτική διάθεσης. Με την υλοποίηση της εν λόγω υποδομής, ο χρήστης θα μπορεί, μέσω ενός κόμβου στο διαδίκτυο, να αναζητεί εύκολα πληροφορίες με γεωαναφορά, από ένα ευρύ φάσμα πηγών, με γνωστές προδιαγραφές και ακρίβεια και χρονική αναφορά και με σαφείς όρους πρόσβασης και διάθεσης. Θα μπορεί επίσης να την βλέπει στην οθόνη και να την παραλαμβάνει μέσω του δικού του υπολογιστή, προκειμένου να πάρει πληροφορίες, να κάνει τους συνδυασμούς των πληροφοριών που θέλει, να προβαίνει σε χωρικές ή χρονικές αναλύσεις κλπ.Η εφαρμογή της Οδηγίας στην Κύπρο εξελίχθηκε σε διάφορες φάσεις υλοποίησης. Ήδη έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος που αφορά στην ανάπτυξη της νέας ολοκληρωμένης υποδομής γεωχωρικών και άλλων δεδομένων και έχουν ενταχθεί στη γεωπύλη του ΤΚΧ (DLS Portal). Η δημοσιοποίηση της νέας γεωπύλης (https://portal.dls.moi.gov.cy) έγινε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Οι εργασίες υλοποίησης συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021.