ΧΑΡΤΕΣ

Στο τμήμα αυτό της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε διάφορους χάρτες της Κύπρου σε μορφή pdf. Μπορείτε να ανοίξετε και να εξετάσετε κάποιο χάρτη της επιλογής σας και ακολούθως να τον αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παράλληλα, διαθέτει επιπλέον σαρωμένους χάρτες με χρέωση. Για πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία, παρακαλώ, ακολουθείστε το σύνδεσμο «η-Αιτήσεις» για πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Αιτήσεις της Διαδικτυακής Πλατφόρμας “DLS PORTAL”.

Σημειώνεται ότι, τα πνευματικά δικαιώματα για όλους τους χάρτες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Συνεπώς, στην περίπτωση που κάποιος από τους χάρτες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό εκτός από προσωπική χρήση (π.χ. να περιληφθεί σε κάποια έκδοση ή να δημοσιευτεί, ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς), τότε θα πρέπει να αποταθείτε γραπτώς στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ayiannakou@dls.moi.gov.cy), ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια χρήσης και να καταβληθούν τα νενομισμένα δικαιώματα.

Χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διάφορες κλίμακες. Οι χάρτες απεικονίζουν το κύριο οδικό δίκτυο, σημεία ενδιαφέροντος, υδρογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της μορφολογίας του εδάφους.