ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ

Αποστολή του κλάδου, είναι η βέλτιστη διαχείριση και υποστήριξη του Συστήματος Πληροφοριών Γης, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η στρατηγική αυτή συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλή διακυβέρνηση “good governance” και ικανοποίηση των κριτηρίων και οραμάτων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση “e-government”.

Ο Κλάδος έχει την ευθύνη για:

 • Τις εφαρμογές τόσο των αυτοματοποιημένων συστημάτων, όσο και των χειροκίνητων διαδικασιών που επεξεργάζονται την πληροφορία,
 • Τις πληροφορίες με την έννοια των δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή, που εισέρχονται και εξέρχονται από τα πληροφοριακά συστήματα,
 • Την υποδομή, δηλαδή, τα συστήματα, τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν τη χρήση εφαρμογών,
 • Το προσωπικό που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα,
 • Τη λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Βοήθειας και Λειτουργικής Υποστήριξης, τόσο των Κεντρικών Γραφείων, όσο και των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων,
 • Τη διαχείριση και συντήρηση του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ),
 • Τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών του Τμήματος,
 • Την περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση, έλεγχο του ΣΠΓ και ανάπτυξη νέων στρατηγικών επιλογών,
 • Τον σχεδιασμό νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικής αρχιτεκτονικής,
 • Την αξιολόγηση επενδύσεων σε πληροφοριακές υποδομές,
 • Τη διερεύνηση και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάθεσης λειτουργιών σε τρίτους “outsourcing”,
 • Την υλοποίηση νέων διαδικτυακών εφαρμογών και περαιτέρω αναβάθμισης του ΣΠΓ,
 • Τη φύλαξη των δεδομένων του ΣΠΓ και την ανάκτηση τους σε περίπτωση καταστροφής,
 • Την εναρμόνιση των μηχανισμών για τη συλλογή, μετατροπή, μεταφορά, τιμολόγηση, διάθεση, ανταλλαγή και χρήση δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των χρηστών του ΣΠΓ και του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Γης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κλάδους του Τμήματος,
 • Την υλοποίηση της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας DLS PORTAL,
 • Την αναβάθμιση του ΣΠΓ, την υλοποίηση του έργου της ανάπτυξης υποδομής χωρικών δεδομένων στο Τμήμα, καθώς και του Στρατηγικού Σχεδίου για ανάπτυξη και επέκταση του. (Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά νέα ολοκληρωμένη στρατηγική πληροφορική για το Τμήμα “DLS IT STRATEGY”),
 • Τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων και την εξασφάλιση της ορθότητας και ακεραιότητας τους,
 • Τον καθορισμό προτύπων και προδιαγραφών φύλαξης και παραχώρησης δεδομένων,
 • Την ανάπτυξη του εφεδρικού συστήματος διεκπεραίωσης των δικαιοπραξιών, σε περιπτώσεις βλάβης του συστήματος,
 • Τη διαχείριση κινδύνων που αφορούν τη λειτουργία του ΣΠΓ του DLS PORTAL και των άλλων συστημάτων,
 • Τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων και την ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού που αφορούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες,
 • Τον καθορισμό οδηγιών και υλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων, που υποβάλλονται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των οριζόντιων έργων (π.χ Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών, GOV.CY (Αριάδνη)), που σχετίζονται με τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του ΤΚΧ.
 • Στο πλαίσιο υλοποίησης του “DLS Strategy” του Τμήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη, η συνεχή προσθήκη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο “DLS PORTAL” με στόχο την μείωση των αριθμών των πολιτών που επισκέπτονται τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.
 • Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της Σύμβασης για την ανβάθμιση της υποδομής του “DLS PORTAL” με σκοπό τη βελτίωση της υποδομής ελέγχου και ασφάλειας, παρακολούθησης και αυτομάτων ειδοποιήσεων.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανανέωση του “DLS PORTAL” και συγκεκριμένα αναβάθμιση μέρους του υφιστάμενου στατικού περιβάλλοντος – “look and feel / navigate upgrade” του “DLS PORTAL”, καθώς και η μελέτη για εξειδικευμένο “DLS Mobile Application”.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεχής υλοποίηση του “DLS IT Strategy” του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ολοκληρωθεί εντός του 2022, η αναβάθμιση (A μέρος) του Γεωγραφικού Υποσυστήματος του Συστήματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ).  Η αναβάθμιση, η οποία αποτελεί έργο τεράστιας στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συμπεριλαμβάνει την τελευταία λέξη σε τεχνολογίες “GIS” για λειτουργία χωρικών διαδικασιών.
 • Ως μέρος της της πιο πάνω αναβάθμισης, το Τμήμα θα εγκαταστήσει παράλληλα εξειδικευμένη πλατφόρμα “Data Analytics” και “Dashboards”. Με αυτό τον τρόπο, το Τμήμα εισέρχεται σε ένα νέο περιβάλλον επιχειρησιακής ευφυίας – “Business Intelligence” για σκοπούς λήψεως ταχύτερων αποφάσεων εκ μέρους της Διεύθυνσης, βασισμένων πλέον σε “online” πραγματικά δεδομένα.
 • Αρχές Οκτωβρίου 2021, με τη δημοσίευση του διαγωνισμού για τη Β Φάση της Αναβάθμισης ΣΠΓ που αφορά το Νομικό και Εκτημιτικό Μέρος υποβλήθηκαν οι προσφορές τον Μάρτιο 2022 και αξιολογούνται. Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2027. Το πολύπλοκο αυτό έργο αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στρατηγικό έργος Πληροφορικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ολότητα του, αποτελεί μέρος των έργων προτεραιότητας της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Διαχείρισης και Υποστήριξης Συστήματος Πληροφοριών Γης, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κα. Άντρη Χατζημάρκου

Υπεύθυνη Κλάδου Διαχείρισης και Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφοριών Γης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ