Απλοποίηση της Διαδικασίας Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Οριζόντιους και Κάθετους Διαχωρισμούς – Παρουσίαση ΤΚΧ

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ. Ελίκκος Ηλία, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή 10/11/2023 ανακοίνωσε στην εισαγωγική του ομιλία την εφαρμογή νέας απλοποιημένης διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας. Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος εκπρόσωποι Αρμόδιων Οικοδομικών Αρχών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της Ένωσης Δήμων, του Συνδέσμου Τραπεζών, Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, του ΕΤΕΚ, του Συμβουλίου Κτηματογράφησης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Στόχος της νέας διαδικασίας είναι, η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν αιτήσεις οριζόντιων και κάθετων διαχωρισμών οικοπέδων ή οικιστικών μονάδων (διαμερίσματα και κατοικίες). Η νέα διαδικασία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 2/1/2024.

Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η εξωτερική οριοθέτηση, η χωρομετρική εργασία της ανάπτυξης και να υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού έγκρισης της άδειας διαίρεσης, τυχόν συγκαταθέσεις ενυπόθηκων δανειστών, συμφωνίες διανομής κ.α. Δεν θα γίνεται αποδεκτή καμιά αίτηση χωρίς την υποβολή όλων των απαιτούμενων για την εξέταση της αίτησης εγγράφων.

Συνεπώς, με την ορθότητα και πληρότητα όλων των απαραίτητων εγγράφων, θα εξασφαλιστεί ουσιαστική μείωση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της αίτησης και έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας από πλευράς του ΤΚΧ, ο οποίος θα περιοριστεί κατά μέσο όρο στους τρεις περίπου μήνες. Καθυστερήσεις δυνατόν να παρουσιαστούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα υπάρξουν άλλοι απρόβλεπτοι εξωγενείς παράγοντες.