ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

Όραμα του Kλάδου Εκτιμήσεων είναι η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση της γης, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνονται οι βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Μεταγλώτισση, Αναθεώρηση και Ενοποίηση του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου Ν15/62

Ο κλάδος ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του πιο πάνω νόμου, καθώς και τις διαβουλεύσεις και θέσεις των αρμοδίων Τμημάτων και έχει διαβιβάσει τις τελικές του θέσεις ενώπιον της Επιτρόπου Νομοθεσίας, η οποία σε συνεργασία με Λειτουργούς του κλάδου άρχισαν να επεξεργάζονται το τελικό κείμενο.

Ευρωπαϊκή Τεχνική Βοήθεια κυρίως σε θέματα Εκτιμήσεων

Μετά από επίμονες προσπάθειες αιτήσεων των τελευταίων τριών ετών προς τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κλάδος Εκτιμήσεων, το έτος 2021, έτυχε της έγκρισης τεχνικής βοήθειας, με θέμα “Mass Valuation Analysis and Consultancy”.  Η τεχνική βοήθεια έχει συμπεριλάβει και ορισμένα θέματα άλλων κλάδων και τα κυρίως θέματα που θα συμπεριλάβει είναι τα πιο κάτω:

 • “Review of mass commercial property valuation”
 • “Guidance for building a Transaction and Rental based Index”
 • “Recommendations on the re-organization of the valuation branch”
 • “Recommendations on improving the issuance of title deeds
 • Geographical analysis: strategic plan for developing a Key Address Register

Η υλοποίηση της τεχνικής  βοήθειας για τα πιο πάνω θέματα, αναμένεται να αρχίσει εντός του έτους 2022, με χρονικό ορίζοντα τους 16 μήνες.  Σημειώνεται ότι, ορισμένα θέματα έχουν συνδεθεί και με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εργασίες Απαλλοτριώσεων/Επιτάξεων/Αποζημιώσεων

 • Πρόσφατα Έργα εξαγγελίας του Προέδρου – ΕΞΑΝΤΑΣ (περίπου 3.500 τεμάχια), καθώς και άλλα έργα της κυβέρνησης. 
 • Ετοιμασία Σχεδίων και πινάκων Απαλλοτρίωσης/Επίταξης, εκτίμηση αποζημιώσεων, προσφορές, πληρωμές και εγγραφή στο όνομα της απαλλοτριούσας αρχής.

Εργασίες για Συμβουλευτικές Εκτιμήσεις

 • Ακίνητα ΚΕΔΙΠΕΣ: Έγινε έλεγχος των εκτιμήσεων των ιδιωτών εκτιμητών για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το Κράτος και θα εκμισθωθούν στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Εκτιμήσεις για ενοικίαση ή αγορά κτιρίων για στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών.
 • Ολοκληρώθηκε η καταχώριση ή και επικαιροποίηση των χαρακτηριστικών των δημόσιων κτιρίων και εκτίμησης τους σε τιμές 01.01.2018, στο Σύστημα Πληροφοριών Γης του Τμήματος, για σκοπούς του Γενικού Λογιστηρίου. 
 • Έχει εγκριθεί η πρόταση του Τμήματος με νέα Απόφαση του Υ.Σ με αρ.90.551, όπου ο έλεγχος της εκτίμησης για Ημικρατικούς Οργανισμούς και Ταμεία Συντάξεων και Χορηγημάτων οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, θα γίνεται για ποσά πέραν των €350.000.
 • Εκτιμήσεις για ενοικίαση ή αγορά κτιρίων για στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών, για πέραν των 100 κτιρίων τα τελευταία 3 έτη.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας νέας Γενικής Εκτίμησης  σε τιμές 01.01.2021 και δημοσίευση της εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.
 • Ευρύτερη χρήση των αποτελεσμάτων γενικής εκτίμησης μέσα από τη διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου
 • Μείωση συσσωρευμένων εκτιμητικών υποθέσεων, με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, για διενέργεια γενικής εκτίμησης ορισμένων περιοχών, αναγκαστικές πωλήσεις, πωλήσεις αδιανέμητου ακινήτου, αγοραίες και ενοικιαστικές αξίες.
 • Μείωση του αριθμού των εκκρεμοτήτων, που αφορούν την εγγραφή ακινήτων κατόπιν απαλλοτρίωσης.
 • Αναμένεται η εφαρμογή του συστήματος  διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) από το Γενικό Λογιστήριο, ώστε οι πληρωμές να μεταφερθούν για διεκπεραίωση από τις Απαλλοτριούσες  Αρχές.
 • Μείωση των οφειλόμενων αποζημιώσεων για αποδεχθέντα ποσά με την τροποποίηση του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου, όσον αφορά την διαδικασία κατάθεσης και πληρωμής στους δικαιούχους, ανεξαρτήτως ποσού.
 • Εφαρμογή λογισμικών για ανάλυση δεδομένων (Data Analytics) στις διεργασίες του Κλάδου, για επιτάχυνση των διαδικασιών και ποιοτικότερων εκτιμήσεων.
 • Αναβάθμιση του εκτιμητικού υποσυστήματος για πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές εκτιμήσεις.
 • Τροποποίηση όλων των νομοθεσιών που βρίσκονται για νομοτεχνικό έλεγχο του Γενικού Εισαγγελέα ή/και της Επιτρόπου Νομοθεσίας
 • Επανακαθορισμός της διαδικασίας αγοράς/ενοικίασης κτιρίων με το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΔΕ.
 • Απλοποίηση διαδικασιών και έκδοση εγκυκλίων
 • Εντατικοποίηση των εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών γης και ανάλυσης δεδομένων σε χωρικό υπόβαθρο (GWR).
 • Ετοιμασία δεικτών τιμών ακινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και    Ερευνών και τη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, καθώς και δικού μας ανεξάρτητου δείκτη για τιμές ακινήτων καθώς και για ενοίκια.
 • Εντατικοποίηση της προσπάθειας εφαρμογής της διαδικτυακής πύλης του Τμήματος από τις αρμόδιες οικοδομικές Αρχές, αφού ορισμένες φαίνεται να μην ανταποκρίνονται.
 • Εντατικοποίηση των εκπαιδεύσεων σε εκτιμητικά, πολεοδομικά και θέματα πληροφορικής καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την παρουσίαση υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις θα γίνουν σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
 • Συμμετοχή σε συνέδρια / σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση των γνώσεων των Λειτουργών του Κλάδου στα θέματα εκτιμήσεων, με απώτερο στόχο την εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών ή και καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Ο κλάδος Εκτιμήσεων είναι ο Σύμβουλος του κράτους για όλες τις εκτιμήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και οι εν λόγω εργασίες του διαχωρίζονται στους ακόλουθους τομείς

κ. Αναστάσης Αριστείδου

Υπεύθυνος Κλάδου Εκτιμήσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ