ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΚΕΝ)

Ο νεοσύστατος Κλάδος Εκσυγχρονισμού και Νομοθεσίας (KΕΝ), έχει ως  αποκλειστική αποστολή, τον λειτουργικό, οργανωτικό και νομοθετικό εκσυγχρονισμό του Τμήματος, μέσω καινοτόμων μεθόδων, οι οποίες θα επιφέρουν αλλαγές στις διαδικασίες και τη λειτουργία του TKX, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και κατ’ επέκταση, τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΤΚΧ.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του Κλάδου είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων των λειτουργιών του TKX, και ο επανασχεδιασμός αυτών, με βάση το νέο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο βασίζεται στους 6 πιο κάτω πυλώνες

 • Διαδικασίες
 • Τεχνολογία
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Πληροφορίες/Δεδομένα
 • Τρόποι διάθεσης των υπηρεσιών/προϊόντων
 • Διακυβέρνηση

Ο επανασχεδιασμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών του TKX, καθώς και η αναβάθμιση των συστημάτων του με βάση τις πιο πρόσφατες ευέλικτες και σταθερές τεχνολογίες που παρέχουν πλούσια ενοποιημένη λειτουργικότητα, θα δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και νέες υπηρεσίες/δυνατότητες υπηρεσιών και θα συμβάλουν έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, σε νέους τομείς ανάπτυξης και στην φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  Η πιο πάνω προσέγγιση, ευθυγραμμίζεται με τη συνολική προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «e-Government».​

Οι βασικοί στόχοι του Κλάδου Ε&Ν, εστιάζουν στην σταδιακή στρατηγική αλλαγή κουλτούρας και επανακαθορισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών του Τμήματος  για την επόμενη πενταετία 2022-2027 και είναι οι ακόλουθοι⁚

 • Μελέτη των ήδη καταγεγραμμένων διαδικασιών/ροής εργασιών ΟΛΩΝ των Κλάδων του TKX
 • Εντοπισμός προτεραιοτήτων κάθε Κλάδου (καθυστερημένη εργασία/στάδιο διαδικασίας)
 • Εντοπισμός ΚΟΙΝΩΝ διεργασιών Κλάδων
 • Καταγραφή προσωπικού (γνώσεις/ικανότητες/ρόλοι/ευθύνες)

Αφού αποτυπωθεί, με κάθε λεπτομέρεια, το είδος, η συχνότητα και η δυσκολία των εργασιών, θα προταθούν, στο πλαίσιο ενός επανασχεδιασμού διεργασιών, για παράδειγμα⁚

 • Μικρές και άμεσα εφαρμόσιμες αλλαγές στις διαδικασίες (οι οποίες δεν χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση) π.χ. μείωση ελέγχων.
 • Λύσεις σε καθημερινά προβλήματα στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων (οι οποίες δεν χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση) π.χ. απόρριψη αιτήσεων που είναι έκδηλα εκτός νομοθεσίας, τροποποίηση/κατάργηση πεπαλαιωμένων εγκυκλίων του Τμήματος σε σχέση με τον τρόπο εξέτασης αιτημάτων κ.α.
 • Αλλαγές στις διαδικασίες/απλούστευση διαδικασιών (οι οποίες θα χρειάζονται και νομοθετική ρύθμιση)
 • Εφαρμογή ενιαίας και ομοιόμορφης στρατηγικής αντιμετώπισης αιτημάτων
 • Χρονοπρογραμματισμό που θα βασίζεται σε παραδοτέα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, να μετρηθούν και να ελεγχθούν
 • Την μείωση των πολλών «παράλληλων» εργασιών
 • Την καλή επικοινωνία μεταξύ των μερών

Ως απόρροια των πιο πάνω, ο Κλάδος Ε&Ν θα καταρτίσει παράλληλα, ένα συμφωνημένο με το ανώτερο διευθυντικό προσωπικό, πλαίσιο υλοποίησης των στόχων, με απώτερο σκοπό τον επανασχεδιασμό και την υλοποίησή του, με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και αυστηρούς ελέγχους υλοποίησης. Το πλαίσιο αυτό, θα λαμβάνει υπόψη, τις ροές εργασίας, τυχόν παράλληλες διαδικασίες και τους παράγοντες ρίσκου.

Νοείται ότι, σε πρώτη φάση εφαρμογής των αλλαγών, θα υπάρξει καθορισμένη μεταβατική περίοδος, ενώ στο πλαίσιο των πιο πάνω αλλαγών, όλες οι διαδικασίες θα κατηγοριοποιηθούν, θα είναι «μετρήσιμες» και θα τυγχάνουν ελέγχου από τον Κλάδο, με την εφαρμογή δεικτών απόδοσης (KPI’s). Ο αρχικός έλεγχος από τον Κλάδο θα γίνει στο αρχικό στάδιο και δεν θα ξεπερνά τους 6 μήνες. Ακολούθως, η ευθύνη παρακολούθησης, του ελέγχου της διαδικασίας και της απόδοσης, θα μεταφέρεται στον κάθε υπεύθυνο της διαδικασίας.

Η συνεισφορά του Κλάδου Διαχείρισης και Υποστήριξης του ΣΠΓ, αλλά και του Υφυπουργείου Καινοτομίας στην όλη προσπάθεια για επιχειρησιακό σχεδιασμό  του TKX, αναμένεται να είναι απαραίτητη και συνεχής.

Για την υλοποίηση των στόχων που θα θέσει ο Κλάδος Ε&Ν, αφού συλλέξει τις αναγκαίες πληροφορίες, τόσο από τους εμπλεκόμενους (ΠΚΛ, ΑΚΛ, ΕΚΛ), αλλά και μέσα από τις υφιστάμενες μελέτες που έχουν γίνει για το ΤΚΧ, θα χρησιμοποιηθεί η «ευέλικτη μεθοδολογία διοίκησης έργων», όπως αυτή θα προσαρμοστεί ή επεκταθεί για να καλύψει τις ανάγκες και τις βέλτιστες πρακτικές του ΤΚΧ. Για την εφαρμογή της πιο πάνω μεθοδολογίας, το προσωπικό του ΤΚΧ πρέπει να επιδείξει⁚

 • Ευελιξία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποδοτικότητα
 • Διεκπεραίωση των εργασιών σε μικρό χρονικό διάστημα

Παρόλο που το ΤΚΧ έχει διαχρονικά αποδείξει ότι εύκολα προσαρμόζεται σε προκλήσεις της εποχής, όπως αβεβαιότητα, ασταθές περιβάλλον, αυξανόμενες απαιτήσεις/ανάγκες ή έκτακτες συνθήκες (π.χ. πανδημία), εν τούτοις μέσω αυτής της μεθοδολογίας, το Τμήμα θα επιδιώξει να πετύχει ταχύτερη εξυπηρέτηση/παράδοση ποιοτικών υπηρεσιών και τον καθορισμό προτεραιοτήτων και χρονοδιαγραμμάτων που επιβάλλει το διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον και οι ανάγκες των πολιτών.

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στην όλη προσπάθεια, αποτελεί η διαχείριση των αλλαγών και ο ανασχεδιασμός (reengineering) διαδικασιών.

Για την εφαρμογή στην πράξη της μεθοδολογίας αυτής, λαμβάνεται υπόψη, κατά κύριο λόγο, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΣΣ) του Τμήματος, όπως αυτός καταγράφηκε στις κατά καιρούς μελέτες της PWC και KPMG. Ακολούθως, για την υλοποίηση του ΣΣ θα δημιουργηθούν επιμέρους στρατηγικά πλάνα, η υλοποίηση των οποίων θα γίνει μέσω άλλων μικρότερων διεργασιών/δράσεων, τα οποία θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του στόχου.

Έμφαση δίδεται στις πιο κάτω αρχές

 • Παραγωγική συνεργασία των μερών
 • Ανταπόκριση προσωπικού στις αλλαγές
 • Ποιότητα παραδοτέων υπηρεσιών εντός χρονοδιαγραμμάτων

Η υλοποίηση των στόχων του Κλάδου Ε&Ν βασίζεται στην εμπέδωση της κουλτούρας για ολοκληρωτική λειτουργική και οργανωτική αλλαγή του Τμήματος.

Για αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του κάθε Τομέα στο Κλάδο Εκσυγχρονισμού και Νομοθεσίας, παρακαλώ, επιλέξτε από τις κατηγορίες πιο κάτω.

κα. Ανθή Κουκκουρή - Λακκοτρύπη

Υπεύθυνη Κλάδου Εκσυγχρονισμού και Νομοθεσίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ