​Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις»


Σκοπός: Σκοπός είναι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τόσο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο, για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία των αιτητών στα κατά τόπους Ε.Κ.Γ., εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσωπικό.

Η νέα αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» είναι διαθέσιμη στους πιο κάτω τύπους χρηστών:

 1. Φυσικό Πρόσωπο – Το Φυσικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις για τον εαυτό του.
   
 2. Νομικό Πρόσωπο – Το Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις για το ίδιο το νομικό πρόσωπο.
   
 3. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος – Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις που ανήκουν στον αντιπροσωπευόμενο. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να είναι είτε Φυσικό Πρόσωπο είτε Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί).
   
 4. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα – To Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να καταχωρήσει το Διακριτικό Αριθμό Προσώπου (ΔΑΠ) του ιδιοκτήτη (Αρ. Ταυτότητας / ARC για Φυσικό Πρόσωπο ή Αρ. Εγγραφής Εταιρείας για Νομικό Πρόσωπο), για τον ιδιοκτήτη για τον οποίο θα υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις.
   
 5. Διαχειριστής – Ο Διαχειριστής μπορεί να είναι Φυσικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις που ανήκουν στον ιδιοκτήτη, για τον οποίο έχει διοριστεί  ως Διαχειριστής. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Φυσικό Πρόσωπο.
   
 6. Εκκαθαριστής – Ο Εκκαθαριστής μπορεί να είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για να εκδοθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις που ανήκουν στον ιδιοκτήτη, για τον οποίο έχει διοριστεί  ως Εκκαθαριστής. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο Νομικό Πρόσωπο (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί).                          
                                                        

Εισαγωγή στο Σύστημα

Ο χρήστης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης, κάνει εισαγωγή στο Σύστημα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα, παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:

1.PNG

Εικόνα 1: Μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης / Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Ακολούθως το σύστημα ελέγχει κατά πόσο ο αιτητής αφορά αποθανόντα (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι Φυσικό Πρόσωπο) ή εταιρεία υπό διάλυση / διαλυμένη εταιρεία (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών). Η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από τα πληροφοριακά συστήματα  του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (CRS) και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (RCOR) αντίστοιχα. Εάν ισχύει μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις, τότε ο λογαριασμός που κατέχει ο αιτητής στο 'DLS Portal' είναι απενεργοποιημένος και παρουσιάζεται το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος.

2.PNG

Εικόνα 2: Μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση που ο λογαριασμός του αιτητή είναι απενεργοποιημένος

 Σε περίπτωση που δεν ισχύει καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη η σελίδα «Πίνακας Εργασιών», στην οποία φαίνεται κατάλογος με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου ο χρήστης επιλέγει από τον Κατάλογο Αιτήσεων την αίτηση "Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Προσωπικές Απαγορεύσεις".

3.png

Εικόνα 3: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις

Με την επιλογή της αίτησης το σύστημα αρχικά ελέγχει εάν υπάρχει από τον αιτητή τυχόν εκκρεμή συναλλαγή πληρωμής για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν εκκρεμεί πληρωμή, τότε παρουσιάζεται προειδοποιητικό μήνυμα σφάλματος διαφορετικά παρουσιάζεται η οθόνη της Εικόνας 5.

4.png

Εικόνα 4: Κατάλογος Αιτήσεων – Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις

Όπως φαίνεται και πιο κάτω, η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 1. Γενικές Πληροφορίες – Με την εμφάνιση της οθόνης παρουσιάζεται η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία φαίνονται γενικές πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αίτηση.
 2. Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης – Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία του αιτητή / αντιπροσωπευόμενου και τα κριτήρια βάση των οποίων θα εξαχθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Τα κριτήρια είναι η επιλογή τύπου χρήστη.
 3. Επισυναπτόμενα Αρχεία - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα, εάν επιθυμεί, να επισυνάψει αρχεία που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης».
 4. Τρόποι Παράδοσης - Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής επιλέγει τον τρόπο παράδοσης του πιστοποιητικoύ έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις. Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης ».
 5. Χρέωση Πληρωμής – Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πληρωμή. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή PDF και αποθηκεύεται στην ίδια την αίτηση στη Διαδικτυακή Πύλη (DLS Portal). Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα εφόσον επιλεχθεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης».
5.png

Εικόνα 5 :Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Ενότητες Αίτησης


Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Mε την επιλογή της αίτησης εμφανίζεται στην οθόνη η συγκεκριμένη ενότητα στην οποία παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω αίτηση.

6.png

Εικόνα 6: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες»

Ενότητα «Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης»

Στη συγκεκριμένη ενότητα (αναλόγως της ιδιότητας του αιτητή), παρουσιάζονται στην οθόνη τα αντίστοιχα πεδία.

 1. Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο που ενεργεί για το άτομό/εταιρεία του ή ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Διαχειριστής ή Εκκαθαριστής.

Ένα Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις που αφορούν τον ίδιο ή αφορούν συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Διαχειριστής ή Εκκαθαριστής.

Ο αιτητής έχει τέσσερις επιλογές:

Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο για το άτομο/εταιρεία του

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο», το ονοματεπώνυμο / όνομα εταιρείας, και επιλεγεί το κουμπί «Συνέχεια» ο χρήστης μεταφέρεται στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».
7.png

Εικόνα 7: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» (Φυσικό Πρόσωπο)

8.png

Εικόνα 8: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» (Νομικό Πρόσωπο)

Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις. Η λίστα με τους αντιπροσωπευόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ο αιτητής αντιπροσωπεύει, με βάση Πληρεξούσιο έγγραφο που είναι κατατεθειμένο σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.
  Εφόσον συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, το σύστημα ελέγχει εάν το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά αποθανόντα ή εταιρεία υπό διάλυση / διαλυμένη εταιρεία αντίστοιχα. Η σχετική πληροφορία λαμβάνεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (CRS) ή από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (RCOR) αντίστοιχα. Εάν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα, τότε παρουσιάζεται το ανάλογο μήνυμα σφάλματος (βλέπε Εικόνα 1). Σε αντίθετη περίπτωση  και εφόσον ληφθεί η απάντηση από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα, εάν ισχύει μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις το σύστημα παρουσιάζει το πιο κάτω μήνυμα σφάλματος:

9.png

Εικόνα 9: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Μήνυμα σφάλματος ότι το πληρεξούσιο έγγραφο (ΠΛΕ) δεν ισχύει

Διαφορετικά εάν δεν ισχύει καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο χρήστης μεταφέρεται στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».

10.png

Εικόνα 10: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο = Φυσικό Πρόσωπο

11.png

Εικόνα 11: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο = Νομικό Πρόσωπο

Διαχειριστής

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Διαχειριστής», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Διαχειριστής για» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τον ιδιοκτήτη από την λίστα τιμών, η οποία περιλαμβάνει μόνο Φυσικά Πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα δεν ελέγχει εάν το Φυσικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά αποθανόντα και με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» μεταφέρεται στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».
12.PNG

Εικόνα 12: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Διαχειριστής

Εκκαθαριστής

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Εκκαθαριστής», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Εκκαθαριστής για» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τον ιδιοκτήτη από την λίστα τιμών, η οποία περιλαμβάνει μόνο Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί). Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα δεν ελέγχει εάν το Νομικό Πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα αφορά εταιρεία υπό διάλυση ή διαλυμένη εταιρεία και με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» μεταφέρεται στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».
13.PNG

Εικόνα 13: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Εκκαθαριστής

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

 1. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που ενεργεί για τον οργανισμό του ή ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Εκκαθαριστής ή Τραπεζικός Οργανισμός
  Ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις που αφορούν το ίδιο το ίδρυμα ή αφορούν συγκεκριμένο Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος, Εκκαθαριστής ή Τραπεζικός Οργανισμός.
  Ο αιτητής έχει τέσσερις επιλογές:
  Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για τον οργανισμό του
 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» το ίδιο το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» μεταφέρεται στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».
14.png

Εικόνα 14: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα 

Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος

Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Αντιπρόσωπος», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Αντιπροσωπευόμενο Πρόσωπο» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει από τη λίστα τιμών το Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί το πιστοποιητικό έρευνας για προσωπικές απαγορεύσεις. Η λίστα με τους αντιπροσωπευόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους οποίους ο αιτητής αντιπροσωπεύει, με βάση Πληρεξούσιο έγγραφο που είναι κατατεθειμένο σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια», ο χρήστης μεταφέρεται στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».

 15.png

Εικόνα 15: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Αντιπρόσωπος

Εκκαθαριστής

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Εκκαθαριστής», παρουσιάζεται στην οθόνη το πεδίο «Εκκαθαριστής για» και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να επιλέξει τον ιδιοκτήτη από την λίστα τιμών, η οποία περιλαμβάνει μόνο Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες εγγεγραμμένες στον έφορο εταιρειών & οργανισμοί). Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» μεταφέρεται στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία».
16.png

Εικόνα 16: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Εκκαθαριστής

Τραπεζικός Οργανισμός

 • Εάν επιλεγεί στο πεδίο «Άτομο» η τιμή «Τραπεζικός Οργανισμός», παρουσιάζονται στην οθόνη επιπρόσθετα τα πιο κάτω πεδία:
  • Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη) – Οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) Φυσικό Πρόσωπο και 2) Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών.
    
  • Κατηγορία / Τύπος Αιτητή - Το πεδίο είναι ορατό και υποχρεωτικό εάν στο πεδίο  «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» επιλεγεί η τιμή «Φυσικό Πρόσωπο» και οι διαθέσιμες τιμές είναι: 1) Κύπριος, 2) Αλλοδαπός με τύπο «05» και 3) Αλλοδαπός με τύπο «03»
    
  • Προεπιλεγμένη Κατηγορία / Τύπος - Το πεδίο είναι ορατό εάν στο πεδίο  «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» επιλεγεί η τιμή «Φυσικό Πρόσωπο». Το πεδίο είναι ανενεργό και συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή «03» ή «05» αναλόγως της τιμής που έχει επιλεγεί στο πεδίο «Κατηγορία / Τύπος Αιτητή»
    
  • Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη)  - Εάν αφορά Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά με 8 χαρακτήρες και εάν αφορά Νομικό Πρόσωπο πρέπει να καταχωρηθεί συμβολοσειρά η οποία θα πρέπει ξεκινά με ένα από τα προθέματα: 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α εάν είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στον Έφορο Εταιρειών.

Σημείωση: Το πρόθεμα 'ΗΕ' αντιστοιχεί στην κατηγορία/τύπο προσώπου '3/16' και '3/21', το πρόθεμα 'Σ' αντιστοιχεί στην κατηγορία/τύπο προσώπου '3/23', το πρόθεμα  'ΒΝ' αντιστοιχεί στην κατηγορία/τύπο προσώπου '3/22' και το πρόθεμα 'ΑΕ' αντιστοιχεί στην κατηγορία/τύπο προσώπου '3/28'

  • Όνομα Αντιπροσωπευόμενου  - Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με την καταχώρηση του Διακριτικού Αριθμού του Ιδιοκτήτη και η πληροφορία λαμβάνεται από το Σ.Π.Γ..
    
  • Λόγος Υποβολής Αίτησης - Οι διαθέσιμες τιμές είναι οι εξής: 1) Πληρεξούσιο Έγγραφο, 2) Δικαστική Απόφαση, 3) Αγωγή και 4) Άλλοι Λόγοι. Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι», τότε παρουσιάζεται στην οθόνη νέο πεδίο στο οποίο ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να καταγράψει κείμενο αναφέροντας τους λόγους.
    
   Με την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια» το σύστημα εκτελεί τους πιο κάτω ελέγχους:
  • Εάν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Εάν όχι, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία».
  • 'Εάν συμπληρώθηκε σωστά το πεδίο «Διακριτικός Αριθμός Αντιπροσωπευόμενου  (Ιδιοκτήτη)». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Φυσικό Πρόσωπο» το σύστημα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά με μέγιστους 8 χαρακτήρες. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Ταυτότητας πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες για παράδειγμα 00999999». Στην περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιότητα Αντιπροσωπευόμενου (Ιδιοκτήτη)» έχει επιλεχθεί η τιμή «Νομικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στον Έφορο Εταιρειών» το σύστημα ελέγχει εάν ο αιτητής έχει καταχωρήσει συμβολοσειρά η οποία ξεκινά με ένα από τα προθέματα 1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και ακολουθεί/ούν ψηφίο/α. Εάν δεν ισχύει η πιο πάνω συνθήκη, τότε παρουσιάζεται το μήνυμα σφάλματος «Ο Αρ. Εγγραφής Εταιρείας πρέπει να ξεκινά με ένα από τα προθέματα   1) ΗΕ, 2) Σ, 3) ΒΝ ή 4) ΑΕ και να ακολουθεί/ούν ψηφίο/α».
  • Εάν έχει επιλεχθεί η τιμή «Άλλοι Λόγοι» στο πεδίο «Λόγος Υποβολής Αίτησης» και δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο, τότε το σύστημα παρουσιάζει το μήνυμα σφάλματος «Για να συνεχίσετε πρέπει να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση».

17.png

Εικόνα 17: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τραπεζικός Οργανισμός / Ιδιοκτήτης = Φυσικό Πρόσωπο και Κύπριος


18.pngΕικόνα 18: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Μήνυμα σφάλματος όταν καταχωρηθεί λανθασμένη ταυτότητα Φυσικού Προσώπου


19.pngΕικόνα 19: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τραπεζικός Οργανισμός / Ιδιοκτήτης = Φυσικό Πρόσωπο και Αλλοδαπός με τύπο «05»

 

20.png Εικόνα 20: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τραπεζικός Οργανισμός / Ιδιοκτήτης = Φυσικό Πρόσωπο και Αλλοδαπός με τύπο «03»

21.png

Εικόνα 21: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τραπεζικός Οργανισμός / Ιδιοκτήτης = Νομικό Πρόσωπο

22.png

Εικόνα 22: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Μήνυμα σφάλματος όταν καταχωρηθεί λανθασμένος αριθμός εγγραφής εταιρείας

 23.png

Εικόνα 23: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Μήνυμα σφάλματος όταν δεν καταχωρηθεί ο λόγος υποβολής της αίτησης

Ενότητα «Επισυναπτόμενα Αρχεία»

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει, εάν επιθυμεί, αρχεία τα οποία σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση και μπορεί να μεταβεί στη συγκεκριμένη ενότητα μόνο εάν επιλεγεί το κουμπί «Συνέχεια» στην ενότητα «Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης».

24.png

Εικόνα 24: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Επισυναπτόμενα Αρχεία

Ενότητα «Τρόποι Παράδοσης»

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να αποσταλεί το πιστοποιητικό έρευνας ως επίσημο έγγραφο σε έντυπη μορφή.

Στην περίπτωση που επιλεχθεί το συγκεκριμένο πεδίο, παρουσιάζονται στην οθόνη δύο επιλογές:    1. Ταχυδρομική Διεύθυνση και 2. Ταχυδρομική Θυρίδα:

tp1.png

1.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Διεύθυνση παρουσιάζεται η ενότητα «Διεύθυνση Αποστολής» και ο αιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις πιο κάτω επιλογές:


 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνσή μου, που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
 • Να μου αποσταλεί στη διεύθυνση που θα καταχωρήσω. Με την επιλογή της συγκεκριμένης τιμής παρουσιάζονται τα πεδία της Διεύθυνσης και ο αιτητής είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσει. Ο αιτητής έχει επίσης τη δυνατότητα να καταχωρήσει διεύθυνση στο εξωτερικό

 

 tp2.png

Εικόνα 25: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου στη διεύθυνση του αιτητή που είναι καταχωρημένη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

tp3.png

Εικόνα 26: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση στην Κύπρο

tp4.png

Εικόνα 27: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τρόποι Παράδοσης – Αποστολή επίσημου εγγράφου σε νέα διεύθυνση εκτός Κύπρου

2.       Με την επιλογή του κουμπιού Ταχυδρομική Θυρίδα εμφανίζονται τα πιο κάτω υποχρεωτικά πεδία:

 • Ταχυδρομική Θυρίδα
 • Ταχυδρομικός κώδικας
 • Επαρχία
 • Δήμος/Κοινότητα

 tp5.png

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτητή να καταχωρήσει, εάν επιθυμεί, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ενότητα «Τηλέφωνο Επικοινωνίας» είναι ορατή εάν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο στο προφίλ του αιτητή (Ο Λογαριασμός μου-> Ρυθμίσεις Λογαριασμού). Εάν επιλεχθεί το πεδίο «Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το προφίλ (ρυθμίσεις) του λογαριασμού μου, με τον αριθμό τηλεφώνου που έχω καταχωρήσει», τότε το σύστημα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ με το τηλέφωνο του αιτητή.   

tp6.png

Εικόνα 28: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ενότητα «Χρέωση Πληρωμής»

Με την επιλογή του τρόπου παράδοσης του πιστοποιητικού έρευνας και την επιλογή του κουμπιού «Συνέχεια», στην ενότητα «Τρόποι Παράδοσης», ο αιτητής προχωρεί στην ενότητα «Χρέωση Πληρωμής».

29.png

Εικόνα 29: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Πληροφορίες Πληρωμής

Στο πάνω μέρος, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης και στο κάτω μέρος το συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Το κόστος για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό έρευνας είναι €10.

Με την επιλογή του κουμπιού «Πληρωμή» παρουσιάζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να προχωρήσει σε πληρωμή και με την επιλογή του κουμπιού «Ναι» μεταβαίνει στην ιστοσελίδα της JCC.

30.png

Εικόνα 30: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Επιβεβαιωτικό Μήνυμα Πληρωμής

 31.jpg

Εικόνα 31: Αίτηση «Πιστοποιητικό Έρευνας Για Προσωπικές Απαγορεύσεις» - Πληρωμή

Με την επιτυχή πληρωμή:

 • Η αίτηση υποβάλλεται και ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη «Στοιχεία Υποβολής». Στην οθόνη αυτή παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης (Αριθμός η-αίτησης,  Ημερομηνία Υποβολής, Κατάσταση Αίτησης, βασικά στοιχεία του Αιτητή) και βασικά στοιχεία της πληρωμής (Αριθμός Συναλλαγής, Ημερομηνία Πληρωμής και Συνολική αξία του πιστοποιητικού έρευνας). Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το πιστοποιητικό έρευνας σε μορφή PDF και αποθηκεύεται στην ίδια την αίτηση στη Διαδικτυακή Πύλη (DLS Portal). 
32.png

Εικόνα 32: Στοιχεία Υποβολής Αίτησης

Από την οθόνη αυτή, και την επιλογή του αριθμού η-αίτησης (DLSXXXX), ο χρήστης μεταφέρεται στη συγκεκριμένη η-αίτηση. Η αίτηση αποτελείται από τις εξής ενότητες: 1) Γενικές Πληροφορίες, 2) Λεπτομέρειες Αίτησης, 3)Επισυναπτόμενα Αρχεία, 4) Μηνύματα, 5) Λήψεις Δεδομένων, 6) Τιμολόγια, 7) Ειδοποιήσεις και 8) Ιστορικό Αίτησης.

33.png

Εικόνα 33: Επιλογή Αριθμού Υπόθεσης - Στοιχεία συγκεκριμένης αίτησης

Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει την αίτηση που έχει υποβάλει, επιλέγοντας από το μενού την επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου». Από τον πίνακα των αιτήσεων που εμφανίζεται, με αριστερό κλικ επιλέγει τη συγκεκριμένη αίτηση και στην οθόνη που εμφανίζεται είναι δυνατή η ανασκόπηση της. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ανασκοπήσει, φυλάξει ή/και εκτυπώσει το συγκεκριμένο έγγραφο πιστοποιητικού, επιλέγοντας την ενότητα «Λήψεις Δεδομένων».

34.png

Εικόνα 34: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου» και επιλογή συγκεκριμένης αίτησης

35.png

Εικόνα 35: Επιλογή «Οι Αιτήσεις Μου», επιλογή συγκεκριμένης αίτησης και μετάβαση στην ενότητα «Λήψεις Δεδομένων»

Με την καταχώρηση της αίτησης εάν ο αιτητής δεν έχει αιτηθεί επίσημο έγγραφο, η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε κατάσταση 'Ολοκληρώθηκε', νοουμένου ότι έχει ετοιμαστεί το Πιστοποιητικό σε μορφή PDF. Διαφορετικά, η αίτηση τίθεται σε κατάσταση 'Εκκρεμεί Αποστολή Πιστοποιητικού' και αφού ο Λειτουργός του τμήματος ετοιμάσει, εκτυπώσει, σφραγίσει, υπογράψει και ταχυδρομήσει το επίσημο έγγραφο, αλλάζει στη συνέχεια την κατάσταση της αίτησης σε «Ολοκληρώθηκε».

 • Ο αιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όταν:
   1. Υποβληθεί αίτηση
   2. Εκκρεμεί πληρωμή από αιτητή
   3. Πρόβλημα στην πληρωμή
   4. Απαιτείται συνάντηση
   5. Είναι Επιτυχής η Πληρωμή
   6. Απαιτείται πληροφόρηση από τον πελάτη
   7. Ολοκληρωθεί το αίτημα
 • Και sms όταν:
   1. Ολοκληρωθεί η η-αίτηση
   2. Απαιτείται Πληροφόρηση από τον Πελάτη
   3. Απαιτείται συνάντηση
   4. Εκκρεμεί Πληρωμή από τον αιτητή.
   5. Υπάρχει Πρόβλημα στην Πληρωμή
     

Όλες οι ενημερώσεις της κάθε η-αίτησης παρουσιάζονται και στην καρτέλα «Ειδοποιήσεις»  της εκάστοτε η-αίτησης (Οι Αιτήσεις Μου).